הליהת לש תוקד הרשע שמח

ילצ לש חיר ,לזמ תויבוק
אופק
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 
םינוכדעה לכ תמישרל

ונלש תושדחה תויועטל RSS ןוכדע :חיטבאב שדחםלוכל הבוט הנש
תוחטבה רפסמ ונמצעל ונחטבה םעפה םג ,הנש תליחת לכב ומכ
םיחוטב ונחנא ,תמדוקה הנשל דוגינב ,הנשה .השדחה הנשה דובכל
התיה תמדוקה הנשהמ תוחטבהה תחא יכ ,ןהב דומענש
."האבה הנשב ונמצעל חיטבנש תוחטבהה תא םייקל"
:תוחטבהה תמישר ןלהל

םיישדוחב םעפמ רתוי חלגתהל :יגופ

םייתנש ינפלמ טירסתה תא רומגל :רפמאב היבליס

םייתנש ינפלמ לותחה לש לוחה תא תוקנל :יגופ

רשוכ רדחל םשריהל :רפמאב היבליס

רשוכ רדחל תכלל :רפמאב היבליס

,חבטמב דמועש עבורמה רישכמה הז המ ןיבהל :יגופ
בבותסמש רק לכוא םימעפל םיסינכמ וילאש

(V) רתאל החיתפ טסקט ףילחהל :רפמאב היבליס

עובשב םעפ תוחפל רתאה תא ןכדעל :יגופ

חלוש דועש ימ לכ ישיא ןפואב קונחל :רפמאב היבליס
"םוסמוס בוחר"ב תויועט

רלדא תיישילשל ףרטצהל :יגופ

תיחופמ לע ןגנל דומלל :יגופ

תאוויע הדקלה דילקהל דומלל :רפמאב היבליס

הרוש התוא לע רוזחל הצור ינאשכ -"- בותכל אל :יגופ

-"- :רפמאב היבליס

(הבורק שממ רבכ ינא) ינש לוק רישל דומלל :רפמאב היבליס

ףוס ףוס קודבלו ןולסב הפסה תא זיזהל :יגופ
היתחתמ עקובש הנושמה לוקה הז המ

םינוילימ חיוורהל ,חיטבא רפס תא איצוהל :רפמאב היבליסו יגופ
םיחצנ חצנל דובעל אלו

.האבה הנשב ונמצעל חיטבנש תוחטבהה תא םייקל :רפמאב היבליסו יגופ
תמאב תמאב לבא

.םיבוט רתוי םישנא ונחנא וישכע .והז
,םכלש תוחטבהה תא ונל וחלשת םא :החכוהה הנהו
.לכהו םכלש םשה םע ,רתאל ןתוא סינכנ

.םלוכל םיבוט םינוכדעו הבוט הנש