הליהת לש תוקד הרשע שמח

םה המל ,םיליעגמ םישנא
הלואג וה ?םייח
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

FAQ

(FAQ) תוחיכש תולאש רפסמ ןאכל ונפרצ ,םכתויחונל
.תכרעמה ןחלוש לע ונלצא ורבטצהש
.טלחומ קורביפ ןקלחו תוליעומו תוצוחנ ןקלח
,ןאכ םכלש הלאשה תא םתאצמ אל םא
.emailus@avatiach.com ל תולאש חולשל םינמזומ םתא

?ריש ,םצעב ,והמ :הלאש
.תוזרחתמ תורוש ףסוא אוה ריש :הבושת
יאי יאי יאי יאי יאי ייא ,חישמ חישמ חישמ :לשמל ומכ
.יאי יאי יאי םע זרחתמ יאי יאי ייא-ה רשאכ

?רישב תועטל אמגוד יהמ :הלאש
."רוחאל םציק תא םיבשחמ םילותח" :הבושת

?רתאב םיריש םיאצומ ךיא :הלאש
;תוירקיע םיכרד יתש ןנשי :הבושת
.רתאה שארב תויתואה תמישרב שומיש ,תחאה
לע הציחל ,"ריש יפל" רותפכה ןמוסמ םא
םיליחתמה םירישה תמישרל ליבות תוא
,"עצבמ יפל" רותפכה ןמוסמ םאו ,תואה התואב
םיעצבמה תמישרל ליבות תוא לע הציחל
.תואה התואב ליחתמ םמשש
.ויריש תמישרל ליבות עצבמה םש לע הציחל
.ונלש ןיוצמה שופיחה עונמ - ירייליסנוקב שומיש איה הינשה ךרדה
,עצבמה םש יפל ,רישה םש יפל וב שפחל רשפא
.ישפח שופיח וא תויועט וחלשש םישמתשמ יפל
."ושפח" לע וצחלו תשקובמה הלמה תא ודילקה

.יניעב ןח האצמש תועטב יתיפצ :הלאש
?תומוד וא תורושק תויועטל עיגהל ךרד שי םאה
,תועטב םיפוצ םתא רשאכ !יאדוו יאדו :הבושת
.ריש ותואב תויועטה לכ תמישרל קניל השעמל אוה רישה םש
.עצבמ ותוא לש תויועטה לכ תמישרל קניל אוה עצבמה םש
םתא הב תועטה תא חלשש שמתשמל םא ,ףסונב
ומש דיל קניל עיפוי,רתאב תויועט דוע שי םיפוצ
.דמחנ .שמתשמ ותוא לש תויועטה לכ תמישרל םכתא ליבויש

?רתאב חלשנש רישל הרוק המ :הלאש
,תינשדח היגולונכט תרזעב ,דימ ךפוה חלשנש ץבוקה :הבושת
.תסנכה ןכשמ לא ןייוול י"ע עיגמו רזייל הגמ ץבוקל
םירחבנ םיעטק ונממ תרזנצמו ךוניחה תרש וילע תרבוע םש
(ןייוול) רבוע אוה םשמ .ללכושמ םיטאנורטסא טע תרזעב
תרזעב תואו תוא לכ דקנמו תירבעה הימדקאה לש גיצנל
,תימוטא תוריהמב ,זאו .ןשוש .א.א לש ןולימ
העדוה דימ םילבקמ ונחנאו ,רברסל עיגמ אוה
.ונילא עיגי אל ליימיאה ןכ לעו רברסב סמוע שיש


?רישב ינש לוקל בשחנ המ :הלאש
.ינש לוק השעמל אוה ףויז ומכ עמשנש המ לכ :הבושת

?םירישה ןיב טוונל תורשפא שי םאה :הלאש
םיקניל םנשי ריש לכ ףוסב .יאדווב :הבושת
.האבה תועטלו תמדוקה תועטל
.תועטל םתעגה ונממ םוקמל םאתהב םינתשמ וללה םיקנילה
,םירישה תמישרמ תועטל םתעגה םא ,לשמל
.יתיב-אפלא רדסב םירישה ןיב וטווני םיקנילה
,םיעצבמה תמישר ךרד תועטל םתעגה םא
עצבמה לש םירישה ןיב וטווני םיקנילה
,םיוסמ שלוג לש תויועטה תמישרמ תועטל םתעגה םא
.האלה ןכו שלוג ותוא לש תויועטה ןיב וטווני םיקנילה
.םיטוונמ םה ובש רשקהה ןיוצמ וללה םיקנילה ןיב

?תויועט הברה ךכ לכ שי םוסמוס בוחר לש רישבש הז ךיא :הלאש
בתכנ רישה וליאכ הארנ ןיע תיארמל ,ןכ :הבושת
,רורב אל ןפואב רשומ אוהשו םידלי ליבשב ידמ ההובג הפשב
ךוניחה דרשממ בתכומ הז לכ השעמל ךא
.דליה לש תויתריציה תא חתפל ידכב
"םינותחתב די ול שיש הלגמ דליו" :םירשש בשחש ימ
!ינוג ברו יתריצי דלי קפס אלל אוה

?ןידה םוי ירחא ראשיי המ :הלאש
.םירברפה לש םירישו םיקו'ג :הבושת

עיפומ אל אוה לבא ריש יתגריד :הלאש
???המל ???המל .םילודגה תרשע תמישרב
.םישלוג השולשמ הלעמל י"ע וגרודש םיריש קר הליכמ המישרה :הבושת
.גוריד לכ רחאל אלו םיעובק םינמזב תשרפרתמ המישרה ,ןכ ומכ

?ילש ןלוכש םיעדוי ךיא ,רתאל תויועט המכ יתסנכה :הלאש
,ןלוכב ההז ליימיא תבותכ תסנכה םא
:הבושת
.שמתשמ ותוא לש תויועטכ הנבשחת ןלוכש ירה
,ליימיא תבותכ הסנכוה אל םא
.םיוסמ שמתשמל תויועט ךיישל ךרד ונל ןיא

?תועטל ביגהל רשפא םאה :הלאש
.ןכ :הבושת

?תועטל ביגהל רשפא ךיא :הלאש
."הבוגת ףסוה" ותרתוכש קניל שי ריש לכ ףוסב :הבושת
?שמשמ אוה המל ושחנ

,הלועמ תועט יתאצמ :הלאש
?ןושמש בוטה ירבח תא םג הב ףתשל לוכי ינא םאה
."רבחל חלש" קניל שי ריש לכ ףוסב !ךיא דועו :הבושת
ןושמש לש ליימה תבותכ תא ןייצל לכות חתפייש ספוטב
םאה רוחבל רשפא .הנונש הרעה תפסותב ךמש תא בותכל ןכו
המצע תועטה תא ןושמש לבקי זאו לאמאיט'צייא-כ חלשית תועטה
חיטבא תא חתפיש ,קנילכ חלשית איה םאה וא ,ליימב
.הלועמה תועטה לש דומעב קוידב
.דאמ חמשי ןושמש

?תרווכה יהמ :הלאש
.חיטבא לש טסיל גניליימה ןבומכ איה תרווכה :הבושת
עדונ אלה רבעל םכלש ליימה תבותכ תא וסינכה
.תרווכה לש תיביסולקסקאה הרובחל ופרטצהו
.רתאב םישודיח לע עדימ לבקל ולכות ךכ
המישרהמ םכמצע תא ריסהל םג םילוכי םתא
."הרסה" רותפכב הריחבו םכלש ליימה תסנכה י"ע

?הנש ןוילימב םעפ ןכדעתמ סלשייפסה דומע המל :הלאש
.םיריש ןכדעלב םיקוסע ונחנא יכ :הבושת

: ?הנש ןוילימב םעפ םינכדעתמ םיריש המל זא :הלאש
.םילק םייחהש רמא אל דחא ףא ?המל :הבושת

?רגסיי רתאה יתמ :הלאש
דחאתת "תרווכ" תקהל םא אלא ,אל םלועל :הבושת
.םילנאפו ה'גנופס ושעיש םיבדנתמ ינש ךרטצת

?םירישב תויועט םישוע םישנא המל :הלאש
.רתאל סנכיהל ידכ .המל תרמוא תאז המ :הבוש