םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ונילע תצק

,1977-מ םירישב העוטש זילע שישק ,יגופ
לכסותמ תונותח טסירטיג אל רבכ
.היצנטופב קט ייה לטבומו םיבשחמ שיא אלא
תטלובה ותנוכת םלוא , תונורשכ בר רוחב דימת היה יגופ
שרגמה לע הנאו הנא םיצר הלא דועב ,לסרודכ ינקחש תוהזל איה
."רוסמת ,רוסמת" :םימעפלו ,"רוסמת" :םהל קועצלו
חלש רפועו איבל ביבא ומכ םישנא דהוא יגופ ,ללכב
לסרודכ לע לכה םיעדוי הלאו רחאמ
.םהייחב תחא השלש וליפא ועלקש ילבמ
םיבר םיביבחת שי יגופל ,םייטלתאה וירושיכ דבלמ
ךכב לכסתלו ינש לוקב םיריש תוולל ומכ
.היבליס ומכ ,ילקיזומ שוח ירסוחמ םישנא
,הנשה לש םימייוסמ םישדוחב ,םגו
ינרדומה םלועה תויוליעפמ יגופ קתנתמ
תונטק תויחב המרוח תמחלמל ולוכ לכ תא שידקמו
.ןגזמ לע זטנפמ ודועב טילפו בגמ תרזעב

1982-ב הינבגע הנורחאה םעפב לכא יגופ*
.ג"לש לש יתמחלמה ץמאמל המורת רותב הז םגו


,1979-מ םירישב העוטש תנגרנ השישק ,רפמאב היבליס
דחוימב החמתמו ואדיו תכירעב םויכ תדבוע
.תובבותסמ סומוח תוחלצ לש תונומת הנומשב הלכהו ןתחה תפקהב
םג תדבוע היבליס ,וזה תיאמצעה הדובעה דבלמ
.הרבחה בג לע הליפט רותב הירוה לצא הריכשכ
,"יד יו יד יל ונקת" :םעפ ידמ קועזל אוה ירקיעה הדיקפת
:תונידעב זומרל םימעפלו
.?"תאזה הפסה תא םיצור םתאש םיחוטב םתא"
.תאזב םירמגנ אל היבליס לש היקוסיע ךא
ףפורה ולקשמ תא תולעהל הסנמ איה הממיה תועש בור ךשמב
.לושיב ךירצמ תמאבש רבד אל הז וקוש םע התיפש ול ריבסהלו יגופ לש
,בוג ידיג םע היבליסל התיהש תירקמ השיגפב
?"םיניינעה המ ,חיטבא ולה" :ךומנ לוקב הל רמאו ןורחאה הילא ברקתה
האמחמ וזש היבליס תא ענכשל םייעובש יגופל חקל
."הטטב" הל ארק אל אוהש בוטו

תיביטרופס תוליעפב הקסע היבליסש הנורחאה םעפה*
1998-ב טרופסב תורגבה תניחב תרגסמב התיה
."םייפלא תציר" תארקנש היוזב תוליעפב
,ץורל רומגת איהש דע יכ ךכ תארקנ הצירהש הבשח איה
.םייפלא תנש עיגת רבכ


,1974-מ םיבשחמ תנכתמש להוצ טוטאז ,שונוי
,"הפיח לש ריזנה" רותב םגו "היבליס לש חאה" רותב םג עודי
סינכה אלש ןופצה רוזאב דיחיה אוהו רחאמ
ותיבל - היזיוולטה - ץקושמה רישכמה תא
,לאידנומה ןמזב הלק הריבש המשרנ םנמא)
.(האבש תמועלכ הפלח איה ךא
םינושמ םישעמ תיישעב םינייפאתמ שונוי ומכ םיריזנ
,קנט ךותב ןושיל ,ןוירשל סייגתהל ומכ
,ק"טמו ט"מק ,פ"מצ ,ש"קק סרוק רובעל
.ןקזו תינומיל ,ענענ לדגלו בגה ירוחאמ תורושק םייניעב תואוושמ רותפל
רותפל חילצמ היה אל שונויש ןבומכ
,תחא הטושפ סוניסו םימלענ השולש םע תימתירוגלא האוושמ וליפא
תוברה היתויורזומ ןיבש ,ףחש אלמלא
.ישפחה הנוצרמ ונצרא יליבש ןיב בבותסהל תגהונ
דחא ילארשיצרא שחנ םייק אלש ןייצל רתומל
.ובל לע רבדל החילצה אל ףחשש
רכה אלל ונתשה וייח רתאה לע דובעל ליחתה שונויש זאמ
.לשמל ,היגולויב דומלל ךלה אלש ךכ לע ובל רתסב טרחתמ אוהו

.ןורחאה ןודה השעמל אוה שונוי*

 

םידיקפת יאשונ


רפמאב היבליסו יגופ :תוינמ ירסח ךא םיל"כנמ

שונוי :הניומ ןואגה

יבוב :היצנטופב אישנ

ומינור'גו יגופ :ייא ויק

(רבחו - ףתוש) ןור :ינוגרא ץעוי

רפמאב היבליס :תיאלנ יתלבה תינרתחה

יגופ :רבישה שיא

אבא :םעוזה רבזגה

אמא :אמא

ןוסרדנס ינד :הנטק בא תומד

,י'גני'גה ישי ,ףחוש :םיינכטו םיישפנ םיכמות
בלכה הידעסו ילכימ ,קינח ,וקיית

ןורש וטאלפ :הנידמ ליבשב השוע