םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ןולא לש םיציבה


ונחנא המל ריבסמש לעושה ןולא לע טרסה ןלהל
רשאמ ה'גנופסב רתוי וננמז תא םיזבזבמ
.רתאל תויועט ןוכדעב

,ריכמ אלש ימל
."תויחל תויחל ונת"מ עיגהש ןולא והז
רתיה ןיב םיללוכ וידיקפתו "חיטבא" תווצמ ילרגטניא קלח אוה
.אוצמ תעל ןולסב יפיפ תיישעו םידבועל הת תשגה
דירוהל יאדכ דואמ דואמש טרס הז
דומח דואמ דואמ תמאב אוה ןולאורחאמ
.יביטקייבוא ןפואב םג

.תונולח לש הידמה ןגנב דימ ןגנתי טרסה ,קנילה לע וצחלת םא
איה ונתצלמה (הגמ םירשעכ) ןטק אל טרסהו ןוויכמ
.םכלש חישקה ןנוכל ןכל םדוק ותוא דירוהל
,רבכעה לש ינמיה רותפכה םע קנילה לע וצחל טושפ ךכ םשל
. Save Target As… ורחבו

.הנהמ הייפצ

ןולא לש םיציבה