הליהת לש תוקד הרשע שמח

ראטסדלוגמ תותשל הצרת ימ
יתליא
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ךורב לש טסווקה

?הז המ
,אצומ אוה םאו ,םייחב ורשוא תא אצומ דחא לכ אל"
.(הקיתע תיניס הרמא) "רחא והשימ לש חטב הז
ץפושמ ימעפ דח םויס טקייורפ רותב לבא .ופט ,ונאצמש אלו
,"תיביטקארטניא הביתכ" רועישל
,יביטקארטניא ,יטסווק קחשמ םישיגמ ונא
יבבוחל ולוכ שדקומה שונא בבל חמשמו יטנרטניא
.םימייק דוע םה םא .םה רשאב תרווכ

תוכבוסמה קחשמה תוארוה
,הללאל לק קחשמהו רחאמ ,דאמ תוטושפ ןה קחשמה תוארוה
.רשפאה תדימב יליבד םג ומכ
,רישב םיתבה לקשמ לע םיבותכ קחשמב םיכלהמה לכש ןוויכמו
.דיב ץעו בלב ןור םע ,קחשמה םע דחי רישל ,ןבומכ ,הז בושחש המ


.םיליחתמ הפמ