םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

,םולש

.סלשייפסה דומע והז

םירחאה םידומעב סינכהל ונלוכי אלש המ לכ תא םיסינכמ ונחנא הפ
.רוביצהמ ונל םיענ אל יכ וא ,ידמ ישפיט הזש וא יכ


תוקפה ףוליירפ לש רצויה תיבמ שדח טרס - ןולא לש םיציבה

ןולא לש םיציבה


רתאה ריקי תניפ - תיגיגחו השדח הניפ

רתאה ריקי


ילאמאיט'צייא (?)קחשמו

ךורב לש טסווקה


.םואתפ הלאש וזיא םכל הצצש הרקמל FAQ םג ונל שי

FAQ


ינואג סקימוק רתאל הלעוה חטבומכו
.ןפרטיפ - ןושארה ידוהיה תשרה ןמא לש

ןפרטיפ לש סקימוקה

 

םיריש יבבוחל ןולשייפס ונפסוה דימו
דחוימב םייגלטסונו םייתוכיא

ןולשייפס


הנשה שארל תדחוימ הנתמ ונתיאמ ולבק

הנשה שארל הנתמ


,רמוח ונל וחלשת םתא םגש ,ןבומכ יוצר
.דאמ ךיבמ היהי הזו דומעה תא רוגסל ץלאנ תרחא


."חיטבא" ןוירוטקריד רבח ,הדותב