הליהת לש תוקד הרשע שמח

ונחנא הז םידליה ץורע
בער שיבכעו
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא רתאב שומיש יאנת

יללכ
,תגייוסמ יתלבו האלמ המכסה הווהמ ("חיטבא" :ןלהל) www.avatiach.com רתאל הסינכ
.ןלהל םיטרופמה שומישה יאנת לכל
,תמדקומ העדוה לכ אללו תעל תעמ ,הלא שומיש יאנת תונשל םיאשר רתאה יליעפמ
.םמוסרפ םע דימ היהי םפקות תליחתו
.דחאכ םישנו םירבגל םיסחייתמ םהו דבלב תויחונ ימעטמ רכז ןושלב םיחסונמ שומישה יאנת

םירושיק
.'ג ידדצ ידיב םילעפומה םיינוציח טנרטניא ירתאל םירושיק ליכמ חיטבא רתא
.דבלב שמתשמה תויחונל ודעונ ולא םירושיק
,םהמ הזיא וא/ו םירושיקה יכ םיבייחתמ םניא רתאה יליעפמ
.ליעפ טנרטניא ףד וא רתאל וליבוי וא/ו םינימז וא/ו םיניקת ויהי
ולא םירתא לע הטילש לכ רתאה יליעפמל ןיא
.םהב םילולכה םיתורישל וא/ו םינכתל תוירחאב םיאשונ םה ןיאו
םייקוח יתלב םיתוריש וא/ו םינכת וא/ו עדימ לולכל םילולע םימייוסמ םירתא
.רחא םעטמ םייואר יתלב וא
םירושיקה םיכילומ םהילאש םירתאל םיארחא םניא רתאה יליעפמ
.דבלב ךתוירחא לע אוה םהב רוקיבהו
חיטבא רתאב םיוסמ רושיק לש ותואצמיה
,םהב םיעיפומה םיתורישל וא/ו עדימל וא/ו םינכתל רושיא םושמ וב ןיא
דמלל ידכ וב ןיאו םירומאה םירתאה יליעפמ םע והשלכ רשק לע דיעהל ידכ וב ןיא
,ןמיהמ וניה רושיקה השענ וילא רתאה ןכות וא/ו תורישה יכ
.ךכל רשקב תוירחא לכב ואשי אל רתאה יליעפמ ו ןימא וא ינכדע וא אלמ

,תמדקומ העדוה אללו תע לכב ,םיאשר רתאה יליעפמ
.ידעלבה םתעד לוקש יפל ,לכהו םירושיק ריסהל ,תונשל ,ףיסוהל

,רישי ,רחא וא יפסכ ,קזנ וא דספה ,ןדבא לכל תוירחאב ואשי אל רתאה יליעפמ
ושוכרל וא/ו שמתשמל םרגיש ,יתאצות וא ףיקע
,עדימה לע תוכמתסה וא/ו שומישהמ האצותכ
שמתשמה עיגי םהילא םירתאב םיעיפומה םינכתה וא/ו םיתורישה
.שופיחה עונמ תועצמאב ,תוברל חיטבא רתאב םייקה רושיק וא שומיש ךרד וא תועצמאב

ינחור ןינקו םירצוי תויוכז
,ויקלח לכ לע הז רתאב םירצויה תויוכז ,קר אל ךא תוברל ,ינחורה ןיינקה תויוכז לכ
,טסקט יצבק ,םיפרג םיצבק ,הלעפהה תונכות ,ובוציע ,וינכתב קר אל ךא תוברל
רחא רמוח לכו ,םינוטרס ,םיטרס ,תונומת ,לוק יצבק
- רתאב םיעיפומה וא/ו םיצבושמה ןימו גוס לכמ
.שרופמב תרחא ןיוצ םא אלא רתאה יליעפמ לש ידעלבה םשוכר םנה
,ץיפהל ,םסרפל ,קיתעהל ,קר אל ךא תוברל שומיש לכ םהב תושעל ןיא
בתכבו שארמ תשרופמ המכסה אלל יבמופב םגיצהל וא 'ג דצל רוסמל
.הזכ ןיוצ םא רחא תוכז לעב לש וא רתאה יליעפמ לש

תובוגתו ,םימורופ
םישמתשמה י"ע םסרפתמ ("םורופה" :ןלהל) תובוגתב וא םימורופב םינכתהו עדימה
.םמעטמ וא רתאה יליעפמ י"ע אלו דבלב םתעד לעו
,םיארחא תויהל םילוכי םה ןיא ןכש םיארחא םניא רתאה יליעפמ ,ךכיפל
תמייוסמ הרטמל םתמאתה וא םתומלש ,םקויד ,םתונימא ,םתונמיהמל
.םהשלכ םיכרצל וא
,טנרטניאב םימסרפתמה םינכתהו עדימה לא סחייתה
.תויתרוקיבבו תוריהזב ,םורופב וא חיטבא רתאב םימסרפתמש ,הז ללכבו
תוצעייתהל ףילחתכ עדימב שמתשהל ןיא
.תשרדנ וזכ תוצעייתהש םוקמ ,םימיאתמ עוצקמ ישנא םע

"תובוגת"ל וא/ו "םורופ"ב םוסרפל רגושי רשא ץבוק וא עדימ לכ
,טנרטניאה רתא לש ועבטו וביט םצעמ ,ויהי וב ורסמיש םיישיאה םיטרפה תוברל
ץבוק וא עדימ חולשמ םצע ,רהבויו .רתאב םישלוגה לכ ןויעל םיחותפ
.רתאב אלמה ומוסרפל תרזוח יתלבה ךתמכסה הווהמ
עדימה יחלוש לצא ולבקתיש תוינפ וא/ו תובוגתל םיארחא ויהי אל רתאה יליעפמ
חיטבא רתאב םוסרפ תובקעב רתאל םיצבקה וא/ו
.םוסרפל וחלשנש םיצבקה וא/ו עדימה לש

שמתשמה י"ע חיטבא רתאל םיצבק וא/ו עדימ וא/ו םינכת חולשמ
לבגומ יתלב ןוישר ןתמל שמתשמה לש המכסה הווהמ
ךרד לכב םהב שמתשהלו םסרפל רתאה יליעפמל
.ידעלבה םתעד לוקש יפל ןוכנל ואצמיש
תאזב ריהצמ םיצבקה וא/ו עדימה וא/ו םינכתה תא חלושה שמתשמה
.ליעל רומאכ ןוישר רתאה יליעפמל תונקהל ךמסומהו םהב תויוכזה לעב אוה יכ

.םורופל םימיאתמה רמוחו תועדוה תלבקו חולשמל קרו ךא םורופב שמתשהל בייחתמ ךנה
םינכת תאלעה םשל חיטבא רתאב וא/ו םורופב שמתשהל אלש בייחתמ ךנה
תויקוח יתלב תורטמל ודעונש וא/ו םייקוח יתלב םהש ,םהשלכ םיצבק וא/ו עדימ וא/ו
,רתאה יליעפמב תוברל ,'ג דצב יהשלכ ךרדב עוגפל םילולעה וא/ו
.תשרה תוליעפב וא/ו חיטבא רתא תוליעפב וא/ו
,תונעזג ,התסה ,הצמשה םושמ וב שיש יפוא ילעב םינכת תולעהל ןיא ,רתיה ןיב
קוחה לע הריבע ,ערה ןושל ,הדרטה ,תונומא וא תושגרב העיגפ
.ןיד י"פע 'ג דצ תויוכזב יהשלכ העיגפ וא
תשרל תרחא ךרדב קזנל םורגל םילולעה וא םיסוריו םיליכמה םינכת תולעהל ןיא
.ימוסרפ וא ירחסמ יפוא ילעב םינכת וא/ו הב םישמתשמל וא

עדימה וא/ו םינכתה לע חקפל םילוכי םניאו םיחקפמ םניא רתאה יליעפמ
,תשרב וא חיטבא רתאב םישמתשמה י"ע םילעומה םיצבקה וא/ו
.אוהש ןפוא לכב םהל םיארחא םניא םהו
.דבלב שמתשמה לע איה ,רומאכ םיצבק וא/ו עדימ וא/ו םינכת תאלעהל תוירחאה לכ
רתאה יליעפמ תא תוצפלו תופשל בייחתמ שמתשמה
,רחא וא יפסכ ,יתאצות וא ףיקע ,רישי ,קזנ וא דספה ןדבא לכ ןיגב
םדגנ שגותש השירד וא/ו העיבת לכ ןיגב ,ןכו ,ךכמ האצותכ םהל םרגיש
םיצבקה וא/ו עדימה וא/ו םינכתה םע רשקב ,םמעטמ ימ וא/ו
.רומאכ שמתשמה י"ע ולעויש

,ךכל הבוח רתאה יליעפמ לע ליטי רבדהש ילבמו ליעל רומאב עוגפל ילבמ
תועדוה קוחמל וא/ו ךורעל תוכזה תא םמצעל םירמוש רתאה יליעפמ
שומישה יללכ תא וא/ו קוחה תא םידגונה םיצבק וא/ו עדימ וא/ו םינכת וא/ו
.ידעלבה םתעד לוקיש יפל לכהו ,תשרב וא/ו חיטבא רתאב
תשרהמ וא רתאהמ קיחרהל וא ליבגהל תוכזה תא םמצעל םירמוש רתאה יליעפמ
םהיתויוכז תא ודבכי אל וא/ו הלא שומיש יאנת ורפי וא/ו קוחה לע ורבעיש םישמתשמ
,חיטבא רתא לש הניקתה תוליעפל יהשלכ ךרדב ועירפי וא/ו םירחא םישמתשמ לש
.ידעלבה םתעד לוקש יפל לכהו

תוירחא תלבגה
(As Is) םהש תומכ שומישל םינתינ חיטבא - ב םינכתהו עדימה ,םיתורישה
.םהב םיעיפומ םא םיעיפומה םיקוידה יאו תואיגשה ,םימגפה לע
רתאה יליעפמו םינכתהו עדימה ,םיתורישה םיאתהל ןתינ אל
.שמתשמו שמתשמ לכ לש ויכרצל םמיאתהל םירמייתמ םניא
רתאה יליעפמ יפלכ השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ עמשת אל ןכ לע רשא
םהיתולבגמ וא/ו םהיתולוכי וא/ו ,םינכתה וא עדימה ,םיתורישה תונוכת ןיגב
(ללכב םא) וררועיש תובוגתה וא/ו ךיכרצל םתמאתה וא/ו
.חיטבא -ב םיצבק וא עדימ ,םיטרפ םוסרפ
םינכתה וא/ו עדימה ,םיתורישב שומישה
.שמתשמה לש האלמהו תידעלבה ותוירחא לע אוה

,לחה קוחה י"פע תרתומה תילאמיסקמה הדימבו ,הרקמ םושב
,רישי ,קזנ וא דספה ,ןדבא לכל םיארחא ויהי אל רתאה יליעפמ
, חיטבא רתאב שומישמ האצותכ שמתשמל םרגייש ,רחא וא יפסכ ,יתאצות וא ףיקע
רתאב םיעיפומה םינכתה וא עדימה ,םיתורישה לע תוכמתסהמ
,םיתורישהמ הזיא ךרד שמתשמה עיגי םהילאש רתאל םיינוציח םירתאב וא
. חיטבא -ב םינכתה וא עדימה

רתאה יליעפמש ול עודי יכ הזב ריהצמ שמתשמה
,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,השוע אוהש שומיש לכל םיארחא םניא
.וב השעי וא השוע אוהש שומיש לכל אלמו ידעלב ןפואב יארחא אוה יכו חיטבא רתאב

רתאה יליעפמש תורמלש ול עודי יכ תאזב ריהצמ שמתשמה
,ןתינש לככ קייודמו ןוכנ היהי עדימהש תנמ לע רשפאה תדימב םילעופ םמעטמ ימ וא/ו
.שמתשמל ותרבעה ךרדב וא/ו עדימב םיקויד יא וא/ו תויועט וא/ו םייוקיל ולוחיו ןכתי
,רישי קזנ וא דספה ,ןדבוא לכ ןיגב םיארחא ויהי אל םמעטמ ימ וא/ו רתאה יליעפמ
ישילש דצל וא/ו שמתשמל םרגייש ,רחא וא יפסכ ,יתאצות וא ףיקע
חיטבא רתאל רושקה לכב וא/ו ונכותב וא/ו עדימב שומישה ןיגב
,עדימה תרבעהב םייוקיל וא/ו םישוביש ןיגב וא/ו
.יהשלכ הלקת לשב ומרגנ םא ןיבו והשלכ 'ג דצ י"ע דיזמב ומרגנ םא ןיב
םמעטמ ימ וא/ו רתאה יליעפמ תא שמתשמה רטופ ,רתאל ותסינכ םצעב
הז םכסה י"פע םהילע הלח תוירחאה םא ףא ,רומאכ קזנ ןיגב תובח לכמ
.תונלשרה תלווע ,תוברל ,ןיקיזנ ,םיזוחה יניד הז ללכבו ,ןיד לכ י"פע וא/ו

ךכל בייחתהל הלוכי הניא ןכש ,םיבייחתמ םניא רתאה יליעפמ
.םישלוגה שומישל עובק ןפואב ואצמי וב םולגה רידאה עדימהו חיטבא רתאש
וב םולגה עדימה תאו רתאה תא ריסהל תוכזה םמצעל םירמוש רתאה יליעפמ
םיבייחתמ אל רתאה יליעפמש ירה ליעל רומאב עוגפל ילבמ .ןוכנל אצמתש העש לכב
,תויועט ,תוקספה ,תולקתמ לובסי אל רתאהש ךכל ,בייחתהל םילוכי םניא םה ןכש
,רז ףוג לש ןודזב הלבח לשב קר אל ךא תוברל ,איהש הביס לכמ רתאה תליפנ וא/ו
,רתאה יליעפמל םיתורשה יקפסמ ימ לש ןופלט יווק ,הנכות ,הרמוח תולקת
.םמצע רתאה יליעפמב וא

,שמתשמל תאזב םיריהבמ רתאה יליעפמ
,טלחומ ןפואב תחטבואמה םיבשחמ תכרעמ ןיאו ליאוה יכ
התועצמאב ריבעהל וא/ו תשרה לע תולעהל אלש רתאה יליעפמ םיצילממ
.והשלכ קזנ שמתשמל םורגל הלולע ותפישחש עדימ
.דבלב שמתשמה לש ותוירחאבו ותעד לע איה הזכ עדימ תריסמ

תומוסרפו ירחסמ עדימ
,ירחסמ עדימל וא/ו תועדומה ןכותל םיארחא םניא רתאה יליעפמ
ירחסמה עדימה וא/ו תועדומה םוסרפ .חיטבא רתאב םסרפתמה ,ןימו גוס לכמ
דודיע וא/ו הצלמה הווהמ וניאו דבלב םימסרפמה תוירחאב אוה
.םימסרפתמה םירצומה וא/ו םיתורישהמ הזיא שוכרל

חיטבא -ב םסרפתמה עדימ וא העדומ תובקעב השעתש הקסע לכ
.רבדב עגונה םסרפמה ןיבל ךניב איה
ןיבוטלו םיתורישל תוירחאב ואשי אל םהו ,וזכ הקסע לכל דצ םניא רתאה יליעפמ
.ןתועצמאב ושכרי ,וא חיטבא -ב תומסרפתמה תועדומב ועצויש

רתאה תוליעפו תוריש תקספהו חיטבא רתאב םייוניש
.םולשת אלל ,הז בלשב ,ןתינ חיטבא רתאב תורישה
תורישה רובע םולשת שורדל תע לכב םיאשר רתאה יליעפמ
.םדי לע םינתינה םהמ קלח לכ וא/ו םינכתה וא/ו

,חיטבא רתא הנבמ תא ,םתעד לוקיש י"פעו תעל תעמ תונשל םיאשר רתאה יליעפמ
,םהמ קלח לכ וא/ו וב םילולכה םינכתה וא/ו םיתורישה ובוציע
,וב םינתינה םינכתהו םיתורישה לש םתונימזו םפקיה ,קר אל ךא ,תוברל
,םעביטו םביט םצעמ ,הלא םייוניש .תמדקומ העדוה לכ אלל תאזו
.שמתשמל תוחונ יאל וא/ו םינוש םיגוסמ תולקתל םורגל םילולע
רתאה יליעפמ יפלכ ,ןימו גוס לכמ ,העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ךל היהת אל
.םעוציב בגא תוחונה יא וא/ו תולקתה וא/ו םייונישה ןיגב ,םמעטמ ימ וא/ו

,םינכתה וא/ו םיתורישה ןתמ תא תע לכב קיספהל םיאשר רתאה יליעפמ
,ונממ קלח לכ וא/ו חיטבא רתא תוליעפ תקספה ,תוברל ,םתצקמ וא םלוכ
,ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמו ,תאז םע דחי .שארמ תמדקומ העדוה לכ אלל
.םיתורישה תקספה לע עידוהל רתאה יליעפמ םיאשר
חיטבא רתאב לולכה רמוחה תא קוחמל רתאה יליעפמ םיאשר תורישה תקספה םע
ונממ יוביג לכ רומשל אלב ונממ קלח לכ וא/ו
.רמוחה תקיחמ םרטב תפסונ העדוה תתל אלבו
,ןימו גוס לכמ ,העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ שמתשמל היהת אל
.ךכ ןיגב ,םמעטמ ימ וא/ו רתאה יליעפמ יפלכ

טופיש םוקמו תוכמס
.לארשי תנידמ יניד קרו ךא ולוחי חיטבא רתאב שומישה לע

תידעלבו תידוחיי טופיש תוכמס היהת זכרמהו ביבא לת זוחמב טפשמה יתבל
. חיטבא רתאב שומישה וא/ו ליעל םיטרופמה שומישה יאנתמ עבונה ןינעו רבד לכב ןודל

חיטבא לא תוינפ
רתאה תוליעפ םוחתל עגונה ןינע לכ וא/ו חיטבא תודוא הלאש לכב
.ינורטקלא ראוד תועצמאב תורישי תונפל ןתינ