הליהת לש תוקד הרשע שמח

םר לוקמ יתוא לאוגה ךאלמה
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

?רתאה ריקי תניפ יהמ


,ןכבו
סומינב וננולתהש רתאה ישלוגמ יביסאמ ץחל רחאל הרצונ הניפה
סלשייפסה רותפכב תוליעפ רסוח לע
תינאיליציס-תיקלטיא התיבשב ץורפל ומייאו
(תוכורא תוקספהב סוס לש שאר תורכל רמולכ)
.ןיינעב והשמ השענ אל םא


.ונתוא העירכהו טעמכ תירסומה המלידה ,ןכאו
.המיענה הלטבה - ינש דצמ .תונוכנ תוארהל ןוצרה - דחא דצמ
םועז שרפהב הלטבה תא החצנ תונוכנה ,האילפה הברמל
הפקתהל 85-ה הקדב ץרפ ינמינש ירחא
.רתאה ריקי תניפ לע תאזב םיזירכמ ונחנאו
(לבגומ יתלב והשלכ ןמז = םעפ) ,םעפב םעפ ידמ
םהידעלבש ולא םע קתרמ ןויאר הלענ
,אוהש ומכ הארנ היה אל רתאה
,ילנאבה בוציעל םינווכתמ אל ונחנאו
.יטסינוכיתה רומוהלו רסחה תונכתל
.חיטבאל תרחא וא וז ךרדב ומרתש ולאל אלא
,תובר ינמ תחא ,הלתלתפ ךרד דוע ,ןבומכ ,וזו
.תוחבושמו תובר תויועט חולשלו ךישמהל םלוכ תא דדועל


.רתאה ריקי תניפ תא חותפל םיאג ונחנא

רוצ ןרע

ינורהא םרוי