הליהת לש תוקד הרשע שמח

ךב ןיא וליאכ ,הטקש ייה
קפוד
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

האבה תועטל ( ןייטשנייא קירא לש ) תמדוקה תועטל
תלכתו רוא
ןייטשנייא קירא

דרג: 12345
שלח לחבר
הוסף תגובה