הליהת לש תוקד הרשע שמח

- ם"דפ לזרב תגיפסל תרזוע
הינבגע
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

האבה תועטל ( ןייטשנייא קירא לש ) תמדוקה תועטל
זופת יתפליק
ןייטשנייא קירא

דרג: 12345
שלח לחבר
הוסף תגובה