הליהת לש תוקד הרשע שמח

םתס חלמ םש ינא ,יתוא וארת
םואתפ
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

האבה תועטל ( ןויצ יפל ) תמדוקה תועטל
ךרות םעפו ירות םעפ
יצרא המלש

דרג: 12345
שלח לחבר
הוסף תגובה