הליהת לש תוקד הרשע שמח

ןינת ינא יכ ךתוא ,ךתוא
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

getafix לש תויועטה

(4.03 :ןויצ) ךונח םולש - 3 ירוענ תבהא

(4.05 :ןויצ) הנישמ - שיא הזיא

(3.53 :ןויצ) ץכ יזו'ג - 3 (ץכ יזו'ג) רדסב לכה ילצא

(4.0 :ןויצ) וגנמ - ןיקנישב הרג

(2.83 :ןויצ) יקסרודמא ףסא - ההכ םולח

(4.14 :ןויצ) ףורחס ירב - 2 תדלומוי

(3.41 :ןויצ) לג יקיר - 2 ותא רוגל

(2.53 :ןויצ) ךונח םולש - 2 חורה דגנ

(3.74 :ןויצ) זומת - 4 םיזופתה תנוע ףוס

(4.24 :ןויצ) לאינד הנולא - ביבא לת תוגג לע

(4.14 :ןויצ) השאטנ לש םירבחה - תוומה תא יל ישע

(3.09 :ןויצ) יצרא המלש - 3 הדירפ ריש

(3.62 :ןויצ) יצרא המלש - ידיגת

(3.53 :ןויצ) רנגאו סורג הלמרכ - 18 תיטסינויסרפמיא הנומת