הליהת לש תוקד הרשע שמח

תחא לכ - שי יל תועבצא רשע
ןהוב איה
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

רומ לש תויועטה

(3.97 :ןויצ) זוזג - וא הא

(3.42 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - ןושאר טבממ הבהא

(3.21 :ןויצ) רמש ימענ - 2 (רמש ימענ) ץרא הנשי םירמוא

(3.46 :ןויצ) בוג ידיג - 2 בהאתמ בוש ינא

(3.2 :ןויצ) רקילופ הדוהי - קבאו רפא

(3.65 :ןויצ) תינליא - 3 םוב םב םיב

(2.8 :ןויצ) "הנידינד" ךותמ - 5 הנידינד

(3.7 :ןויצ) יצרא המלש - 4 הנשיה הבהאה

(4.0 :ןויצ) ןפג ביבא - 2 בהואמ ךב תויהל םאה

(4.24 :ןויצ) תרווכ - 5 הפי ךכ לכ איה

(3.17 :ןויצ) הנישמ - 11 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(4.0 :ןויצ) רקילופ הדוהי - ינאו לצה

(2.36 :ןויצ) יצרא המלש - 3 ראשנש המ הז

(3.37 :ןויצ) יצרא המלש - 4 ראשנש המ הז

(4.04 :ןויצ) קיפ הקיבצ - רוניד יקוקיז

(3.72 :ןויצ) םידלי יריש - 2 הנטק הפוא הל'הנח

(3.64 :ןויצ) הזורב דיוויד - 2 בוט היהי

(3.74 :ןויצ) ץד השמו הנרוא - 5 ןאכ

(3.0 :ןויצ) ןוקריה רשג תיישילש - ךנולחב קלוד רואשכ

(3.97 :ןויצ) תרווכ - ול ול

(3.56 :ןויצ) ןייטשרבלא הוח - 4 ןודנול

(4.06 :ןויצ) ןווכמ לילצ - 2 ןמזה תא חקול

(3.2 :ןויצ) רימש םיירפא ,לבוי ןנח ,יזרא הנדרי - 3 הינח ליל

(4.13 :ןויצ) יאנב ריאמ - ןוויכה תא שפחמ

(3.44 :ןויצ) סוארק קילומש - 2 ץע סוס

(3.56 :ןויצ) ןוסרדנס ינד - תויחל הביס

(2.4 :ןויצ) ןפג ביבא - 9 תונוע

(3.35 :ןויצ) תרווכ - 6 בלכה רובק הפ

(3.2 :ןויצ) קיפ הקיבצ - הרפרפ

(3.57 :ןויצ) תודשא רהזי - 4 ץייק םוי לש וליצ

(2.88 :ןויצ) םירשולשה - 2 ףיצרה לעמ ףיצ ףיצ

(4.09 :ןויצ) הקהלה - 3 הקהלה ריש

(3.71 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 2 הריישה ריש

(3.14 :ןויצ) זוזג - 2 תרוחרחס השוע הת