םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

יצרא המלש

(4.08 :ןויצ) היתבהא

(3.29 :ןויצ) 2 היתבהא

(1.55 :ןויצ) 3 היתבהא

(3.52 :ןויצ) 4 היתבהא

(4.04 :ןויצ) 5 היתבהא

(4.22 :ןויצ) 6 היתבהא

(3.91 :ןויצ) 7 היתבהא

(3.49 :ןויצ) ץרא הנשי םירמוא

(3.35 :ןויצ) 2 ץרא הנשי םירמוא

(4.16 :ןויצ) דחיב רוגנ אל םא

(3.57 :ןויצ) 2 דחיב רוגנ אל םא

(4.14 :ןויצ) אב ינא

(3.14 :ןויצ) 2 אב ינא

(2.02 :ןויצ) ימע אשונ ינא

(2.76 :ןויצ) 2 ימע אשונ ינא

(4.14 :ןויצ) 3 ימע אשונ ינא

(2.91 :ןויצ) יעדת אל םעפ ףא

(3.81 :ןויצ) 2 יעדת אל םעפ ףא

(3.28 :ןויצ) השדח ץרא

(2.27 :ןויצ) 2 השדח ץרא

(4.07 :ןויצ) 3 השדח ץרא

(3.46 :ןויצ) 4 השדח ץרא

(3.59 :ןויצ) לנרפמופ ץרא

(2.68 :ןויצ) ינאו תא

(4.1 :ןויצ) 2 ינאו תא

(4.07 :ןויצ) חופת לשב

(3.71 :ןויצ) 2 חופת לשב

(3.67 :ןויצ) 3 חופת לשב

(3.67 :ןויצ) טקשב טקשב

(3.67 :ןויצ) דוביאל ךלוה רבג

(3.12 :ןויצ) 2 דוביאל ךלוה רבג

(3.68 :ןויצ) 3 דוביאל ךלוה רבג

(3.81 :ןויצ) 4 דוביאל ךלוה רבג

(2.35 :ןויצ) 5 דוביאל ךלוה רבג

(4.0 :ןויצ) בצמה לע יתיא רבד

(2.66 :ןויצ) הנשיה הבהאה

(3.79 :ןויצ) 2 הנשיה הבהאה

(3.73 :ןויצ) 3 הנשיה הבהאה

(3.75 :ןויצ) 4 הנשיה הבהאה

(4.07 :ןויצ) אוהה שיאה

(4.09 :ןויצ) 2 אוהה שיאה

(3.3 :ןויצ) ילע רבוע המ תעדוי אל איה

(4.02 :ןויצ) 2 ילע רבוע המ תעדוי אל איה

(3.52 :ןויצ) 3 ילע רבוע המ תעדוי אל איה

(3.95 :ןויצ) 4 ילע רבוע המ תעדוי אל איה

(2.54 :ןויצ) 5 ילע רבוע המ תעדוי אל איה

(2.88 :ןויצ) 6 ילע רבוע המ תעדוי אל איה

(4.23 :ןויצ) 7 ילע רבוע המ תעדוי אל איה

(4.0 :ןויצ) ונייהו יתייה

(4.19 :ןויצ) םיפודרה

(3.67 :ןויצ) 2 םיפודרה

(3.82 :ןויצ) 3 םיפודרה

(3.8 :ןויצ) 4 םיפודרה

(4.21 :ןויצ) ןשיה וידרה

(3.82 :ןויצ) 2 ןשיה וידרה

(3.93 :ןויצ) ראשנש המ הז

(4.07 :ןויצ) 2 ראשנש המ הז

(2.36 :ןויצ) 3 ראשנש המ הז

(3.37 :ןויצ) 4 ראשנש המ הז

(4.25 :ןויצ) 5 ראשנש המ הז

(4.0 :ןויצ) דורו ןורכז

(4.25 :ןויצ) טסוגוא ילוי םוח

(3.8 :ןויצ) 2 טסוגוא ילוי םוח

(3.45 :ןויצ) 3 טסוגוא ילוי םוח

(3.56 :ןויצ) ינפלט ינפלט

(4.08 :ןויצ) םיכירצ אל ונחנא הזמ רתוי

(3.97 :ןויצ) 2 םיכירצ אל ונחנא הזמ רתוי

(3.57 :ןויצ) 3 םיכירצ אל ונחנא הזמ רתוי

(3.0 :ןויצ) 4 םיכירצ אל ונחנא הזמ רתוי

(3.0 :ןויצ) 5 םיכירצ אל ונחנא הזמ רתוי

(4.2 :ןויצ) 6 םיכירצ אל ונחנא הזמ רתוי

(3.54 :ןויצ) 7 םיכירצ אל ונחנא הזמ רתוי

(3.79 :ןויצ) חרי

(3.91 :ןויצ) 2 חרי

(4.04 :ןויצ) 3 חרי

(3.82 :ןויצ) 4 חרי

(3.37 :ןויצ) 5 חרי

(3.87 :ןויצ) 6 חרי

(3.68 :ןויצ) 7 חרי

(3.75 :ןויצ) 8 חרי

(3.84 :ןויצ) 9 חרי

(3.95 :ןויצ) 10 חרי

(4.0 :ןויצ) 11 חרי

(3.88 :ןויצ) 12 חרי

(3.6 :ןויצ) זא ומכ

(3.5 :ןויצ) 2 זא ומכ

(3.84 :ןויצ) 3 זא ומכ

(4.1 :ןויצ) שארב ךל רבוע המ עדוי אל

(2.99 :ןויצ) ריעה תא בזוע אל

(3.76 :ןויצ) 2 ריעה תא בזוע אל

(3.92 :ןויצ) 3 ריעה תא בזוע אל

(3.06 :ןויצ) 4 ריעה תא בזוע אל

(3.7 :ןויצ) 5 ריעה תא בזוע אל

(3.92 :ןויצ) 6 ריעה תא בזוע אל

(3.45 :ןויצ) 7 ריעה תא בזוע אל

(3.11 :ןויצ) 8 ריעה תא בזוע אל

(3.76 :ןויצ) 9 ריעה תא בזוע אל

(3.43 :ןויצ) 10 ריעה תא בזוע אל

(3.83 :ןויצ) 11 ריעה תא בזוע אל

(3.74 :ןויצ) 12 ריעה תא בזוע אל

(3.88 :ןויצ) 13 ריעה תא בזוע אל

(4.0 :ןויצ) 14 ריעה תא בזוע אל

(3.45 :ןויצ) 15 ריעה תא בזוע אל

(3.5 :ןויצ) 16 ריעה תא בזוע אל

(4.03 :ןויצ) 17 ריעה תא בזוע אל

(3.93 :ןויצ) ןאל ןאל ןאל

(3.94 :ןויצ) 2 ןאל ןאל ןאל

(3.62 :ןויצ) 3 ןאל ןאל ןאל

(4.0 :ןויצ) 4 ןאל ןאל ןאל

(4.23 :ןויצ) 5 ןאל ןאל ןאל

(3.78 :ןויצ) םיסיסרל רובש בל

(4.07 :ןויצ) 2 םיסיסרל רובש בל

(3.24 :ןויצ) 3 םיסיסרל רובש בל

(4.11 :ןויצ) 4 םיסיסרל רובש בל

(2.9 :ןויצ) 5 םיסיסרל רובש בל

(3.82 :ןויצ) 6 םיסיסרל רובש בל

(3.4 :ןויצ) 7 םיסיסרל רובש בל

(3.82 :ןויצ) ךתוא ליצהל

(4.0 :ןויצ) טקש אל הליל

(3.84 :ןויצ) ישונא עגמ

(3.13 :ןויצ) דיגהל וניצר המ

(3.33 :ןויצ) 2 דיגהל וניצר המ

(3.67 :ןויצ) 3 דיגהל וניצר המ

(3.75 :ןויצ) םילימה ןהמ

(2.86 :ןויצ) םלועה ךלמ

(2.41 :ןויצ) 2 םלועה ךלמ

(4.0 :ןויצ) תועמד'ת ךל בגנמ

(3.25 :ןויצ) 2 תועמד'ת ךל בגנמ

(4.0 :ןויצ) ךל יתארבנ

(3.97 :ןויצ) 2 ךל יתארבנ

(3.29 :ןויצ) חכשנ דוקרנ

(3.94 :ןויצ) יטנמור רופיס

(4.05 :ןויצ) רהממה דבע

(4.14 :ןויצ) 2 רהממה דבע

(4.0 :ןויצ) 3 רהממה דבע

(4.17 :ןויצ) תובכרה תעונת יפ לע

(3.5 :ןויצ) 2 תובכרה תעונת יפ לע

(3.97 :ןויצ) 3 תובכרה תעונת יפ לע

(3.25 :ןויצ) תועש עבראו םירשע

(3.38 :ןויצ) 2 תועש עבראו םירשע

(4.25 :ןויצ) ךרות םעפו ירות םעפ

(3.1 :ןויצ) 2 ךרות םעפו ירות םעפ

(4.06 :ןויצ) 3 ךרות םעפו ירות םעפ

(4.17 :ןויצ) אתווצ

(2.25 :ןויצ) 2 אתווצ

(3.69 :ןויצ) 3 אתווצ

(4.0 :ןויצ) 4 אתווצ

(1.86 :ןויצ) יתשא תא ןמזה בור

(3.92 :ןויצ) 2 יתשא תא ןמזה בור

(3.67 :ןויצ) 3 יתשא תא ןמזה בור

(4.03 :ןויצ) 4 יתשא תא ןמזה בור

(3.6 :ןויצ) 5 יתשא תא ןמזה בור

(4.13 :ןויצ) 6 יתשא תא ןמזה בור

(4.09 :ןויצ) 7 יתשא תא ןמזה בור

(3.38 :ןויצ) 8 יתשא תא ןמזה בור

(4.0 :ןויצ) ייח רקור

(4.08 :ןויצ) 2 ייח רקור

(4.14 :ןויצ) 3 ייח רקור

(3.59 :ןויצ) הרק המ יתלאש

(4.06 :ןויצ) םיסוריא לש תודש

(3.33 :ןויצ) 2 םיסוריא לש תודש

(2.45 :ןויצ) 3 םיסוריא לש תודש

(4.18 :ןויצ) 4 םיסוריא לש תודש

(3.36 :ןויצ) ריואה גזמ ייוניש

(4.16 :ןויצ) 2 ריואה גזמ ייוניש

(4.0 :ןויצ) 3 ריואה גזמ ייוניש

(4.08 :ןויצ) רקובב רקובב ריש

(3.59 :ןויצ) 2 רקובב רקובב ריש

(4.14 :ןויצ) 3 רקובב רקובב ריש

(3.67 :ןויצ) 4 רקובב רקובב ריש

(4.03 :ןויצ) 5 רקובב רקובב ריש

(2.8 :ןויצ) לייח ריש

(3.42 :ןויצ) (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(3.62 :ןויצ) 2 (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(3.59 :ןויצ) 3 (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(2.75 :ןויצ) 4 (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(3.67 :ןויצ) 5 (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(3.31 :ןויצ) 6 (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(2.67 :ןויצ) 7 (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(3.9 :ןויצ) 8 (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(3.7 :ןויצ) 9 (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(2.78 :ןויצ) 10 (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(4.04 :ןויצ) 11 (בוש עמוש ינא) לייח ריש

(4.15 :ןויצ) הדירפ ריש

(2.78 :ןויצ) 2 הדירפ ריש

(3.09 :ןויצ) 3 הדירפ ריש

(3.3 :ןויצ) 4 הדירפ ריש

(4.11 :ןויצ) 5 הדירפ ריש

(3.7 :ןויצ) 6 הדירפ ריש

(4.0 :ןויצ) 7 הדירפ ריש

(4.2 :ןויצ) 8 הדירפ ריש

(3.85 :ןויצ) השיש

(3.95 :ןויצ) םיינש

(3.62 :ןויצ) ידיגת

(3.11 :ןויצ) ןוכיתה םי ימש תחת

(2.72 :ןויצ) 2 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.38 :ןויצ) 3 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.55 :ןויצ) 4 ןוכיתה םי ימש תחת

(4.11 :ןויצ) 5 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.95 :ןויצ) 6 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.64 :ןויצ) 7 ןוכיתה םי ימש תחת

(2.73 :ןויצ) 8 ןוכיתה םי ימש תחת

(4.21 :ןויצ) 9 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.43 :ןויצ) 10 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.2 :ןויצ) 11 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.88 :ןויצ) 12 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.55 :ןויצ) 13 ןוכיתה םי ימש תחת

(4.11 :ןויצ) 14 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.78 :ןויצ) 15 ןוכיתה םי ימש תחת

(4.22 :ןויצ) 16 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.64 :ןויצ) 17 ןוכיתה םי ימש תחת

(4.0 :ןויצ) 18 ןוכיתה םי ימש תחת

(3.4 :ןויצ) 19 ןוכיתה םי ימש תחת

(4.21 :ןויצ) 20 ןוכיתה םי ימש תחת

(4.0 :ןויצ) 21 ןוכיתה םי ימש תחת

(4.23 :ןויצ) 22 ןוכיתה םי ימש תחת

(4.07 :ןויצ) דוקרת

(3.91 :ןויצ) 2 דוקרת

(3.7 :ןויצ) 3 דוקרת