הליהת לש תוקד הרשע שמח

הנ הנ הרטיג קינקנ קינקנ
הנ הנ
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ןייטשרבלא הוח

(3.93 :ןויצ) ךתיא רבדא

(4.07 :ןויצ) 2 ךתיא רבדא

(2.29 :ןויצ) יצרא לא

(4.05 :ןויצ) ךיתעטנ ינגב

(3.6 :ןויצ) תקחוצ וא הכוב תא יתב

(3.55 :ןויצ) רוכזי לוחה

(3.94 :ןויצ) 2 רוכזי לוחה

(3.87 :ןויצ) בוש תחמוצ הטיחה

(3.86 :ןויצ) 2 בוש תחמוצ הטיחה

(4.0 :ןויצ) רב חמצ ומכ

(4.11 :ןויצ) 2 רב חמצ ומכ

(4.04 :ןויצ) 3 רב חמצ ומכ

(1.57 :ןויצ) ןודנול

(3.0 :ןויצ) 2 ןודנול

(2.83 :ןויצ) 3 ןודנול

(3.56 :ןויצ) 4 ןודנול

(4.2 :ןויצ) 5 ןודנול

(4.11 :ןויצ) ראבה ךותמ םימ

(4.07 :ןויצ) הזילע הלהקמ

(2.5 :ןויצ) (ילש הרוכמ) יתבהא ץרא ירישמ

(4.13 :ןויצ) המחנ

(3.0 :ןויצ) 2 המחנ

(4.19 :ןויצ) 3 המחנ

(3.86 :ןויצ) 4 המחנ

(4.16 :ןויצ) גוולוס

(3.91 :ןויצ) ץק ןיאל השיגפ

(4.18 :ןויצ) 2 ץק ןיאל השיגפ

(4.2 :ןויצ) 3 ץק ןיאל השיגפ

(3.9 :ןויצ) ראנופ

(3.0 :ןויצ) תולוק

(3.82 :ןויצ) 2 תולוק

(4.08 :ןויצ) תחא תישונא המקר

(3.56 :ןויצ) 4 (ןאוחו הטינא) ןשי הבהא ריש

(3.29 :ןויצ) ץרא ריש

(3.89 :ןויצ) תבש ליל ריש

(3.71 :ןויצ) רמשמ ריש

(4.12 :ןויצ) 2 רמשמ ריש

(3.67 :ןויצ) 3 רמשמ ריש

(3.73 :ןויצ) םויס ריש

(4.11 :ןויצ) 2 םויס ריש

(3.43 :ןויצ) הילרש

(3.33 :ןויצ) 2 הילרש

(3.56 :ןויצ) תדרפנ הרמזה תבית