םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ףורחס ירב

(3.09 :ןויצ) התוא בהוא ינניא

(3.6 :ןויצ) 2 התוא בהוא ינניא

(2.95 :ןויצ) 3 התוא בהוא ינניא

(4.0 :ןויצ) התיבה יאוב

(3.48 :ןויצ) ריקבש שיאה

(3.88 :ןויצ) 2 ריקבש שיאה

(3.83 :ןויצ) דימת ךתיא ךלוה

(4.0 :ןויצ) 2 דימת ךתיא ךלוה

(4.22 :ןויצ) לוממש םייחה

(3.38 :ןויצ) ךופה

(2.11 :ןויצ) ןגה לש רמושה

(4.19 :ןויצ) אל תאש לבח

(3.06 :ןויצ) תויללח

(3.22 :ןויצ) 2 תויללח

(3.95 :ןויצ) 3 תויללח

(3.12 :ןויצ) 4 תויללח

(3.53 :ןויצ) 5 תויללח

(3.93 :ןויצ) 6 תויללח

(3.81 :ןויצ) תדלומוי

(4.14 :ןויצ) 2 תדלומוי

(4.16 :ןויצ) 3 תדלומוי

(4.02 :ןויצ) 4 תדלומוי

(4.0 :ןויצ) 5 תדלומוי

(4.13 :ןויצ) יסוי המכ

(2.5 :ןויצ) 2 יסוי המכ

(3.18 :ןויצ) 3 יסוי המכ

(3.18 :ןויצ) 4 יסוי המכ

(3.79 :ןויצ) 5 יסוי המכ

(3.13 :ןויצ) 6 יסוי המכ

(3.38 :ןויצ) 7 יסוי המכ

(4.15 :ןויצ) 8 יסוי המכ

(3.27 :ןויצ) 9 יסוי המכ

(3.88 :ןויצ) 10 יסוי המכ

(4.07 :ןויצ) םלש בל

(1.46 :ןויצ) 2 םלש בל

(2.75 :ןויצ) 3 םלש בל

(2.7 :ןויצ) 4 םלש בל

(3.0 :ןויצ) 5 םלש בל

(4.17 :ןויצ) ןוסנומ

(3.07 :ןויצ) 2 ןוסנומ

(3.68 :ןויצ) 3 ןוסנומ

(4.08 :ןויצ) 4 ןוסנומ

(3.89 :ןויצ) 5 ןוסנומ

(4.16 :ןויצ) םוקמ הנפמ

(4.07 :ןויצ) 2 םוקמ הנפמ

(3.83 :ןויצ) הפמינ

(3.91 :ןויצ) תוצוצינ

(3.69 :ןויצ) 2 תוצוצינ

(3.89 :ןויצ) 3 תוצוצינ

(4.04 :ןויצ) 4 תוצוצינ

(3.35 :ןויצ) 5 תוצוצינ

(3.71 :ןויצ) 6 תוצוצינ

(3.82 :ןויצ) 7 תוצוצינ

(3.7 :ןויצ) 8 תוצוצינ

(3.0 :ןויצ) 9 תוצוצינ

(3.93 :ןויצ) 10 תוצוצינ

(3.28 :ןויצ) 11 תוצוצינ

(3.83 :ןויצ) 12 תוצוצינ

(2.28 :ןויצ) 13 תוצוצינ

(3.5 :ןויצ) 14 תוצוצינ

(4.11 :ןויצ) 15 תוצוצינ

(2.33 :ןויצ) 16 תוצוצינ

(4.13 :ןויצ) 17 תוצוצינ

(4.15 :ןויצ) 18 תוצוצינ

(3.91 :ןויצ) גדה ילתפנ

(2.38 :ןויצ) םידבע

(4.25 :ןויצ) 2 םידבע

(2.86 :ןויצ) 3 םידבע

(2.06 :ןויצ) 4 םידבע

(3.48 :ןויצ) ןוגינה רזוח דוע

(3.94 :ןויצ) 2 ןוגינה רזוח דוע

(3.68 :ןויצ) 3 ןוגינה רזוח דוע

(3.48 :ןויצ) 4 ןוגינה רזוח דוע

(3.71 :ןויצ) 5 ןוגינה רזוח דוע

(4.17 :ןויצ) ץיק לש ריע

(3.81 :ןויצ) 2 ץיק לש ריע

(3.83 :ןויצ) 3 ץיק לש ריע

(4.15 :ןויצ) 4 ץיק לש ריע

(3.91 :ןויצ) 5 ץיק לש ריע

(3.93 :ןויצ) םלוע לש ונוביר

(3.8 :ןויצ) ןבל שער