םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

רנגאו סורג הלמרכ

(4.08 :ןויצ) רנגאוו סורג הלמרכ

(3.96 :ןויצ) הריש תובתוכ םישנ

(3.81 :ןויצ) 2 הריש תובתוכ םישנ

(3.8 :ןויצ) הלחמה רבדות דע

(1.64 :ןויצ) םחו בוטר

(2.6 :ןויצ) 2 םחו בוטר

(3.43 :ןויצ) 3 םחו בוטר

(3.22 :ןויצ) 4 םחו בוטר

(3.58 :ןויצ) 5 םחו בוטר

(3.5 :ןויצ) תיטסינויסרפמיא הנומת

(1.94 :ןויצ) 2 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.85 :ןויצ) 3 תיטסינויסרפמיא הנומת

(2.97 :ןויצ) 4 תיטסינויסרפמיא הנומת

(2.56 :ןויצ) 5 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.26 :ןויצ) 6 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.8 :ןויצ) 7 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.34 :ןויצ) 8 תיטסינויסרפמיא הנומת

(2.61 :ןויצ) 9 תיטסינויסרפמיא הנומת

(4.11 :ןויצ) 10 תיטסינויסרפמיא הנומת

(2.67 :ןויצ) 11 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.44 :ןויצ) 12 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.57 :ןויצ) 13 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.79 :ןויצ) 14 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.88 :ןויצ) 15 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.15 :ןויצ) 16 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.67 :ןויצ) 17 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.53 :ןויצ) 18 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.84 :ןויצ) 19 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.99 :ןויצ) 20 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.8 :ןויצ) 21 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.69 :ןויצ) 22 תיטסינויסרפמיא הנומת

(3.17 :ןויצ) 23 תיטסינויסרפמיא הנומת

(4.18 :ןויצ) 24 תיטסינויסרפמיא הנומת