םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

הנישמ

(3.61 :ןויצ) ןיא לבא

(2.9 :ןויצ) םלפודמ יאקיטפוא

(3.95 :ןויצ) תודשב ךל הכחא

(2.84 :ןויצ) 2 תודשב ךל הכחא

(3.23 :ןויצ) 3 תודשב ךל הכחא

(3.68 :ןויצ) 4 תודשב ךל הכחא

(3.95 :ןויצ) 5 תודשב ךל הכחא

(3.26 :ןויצ) 6 תודשב ךל הכחא

(3.26 :ןויצ) 7 תודשב ךל הכחא

(3.28 :ןויצ) 8 תודשב ךל הכחא

(3.6 :ןויצ) 9 תודשב ךל הכחא

(4.1 :ןויצ) 10 תודשב ךל הכחא

(4.18 :ןויצ) 11 תודשב ךל הכחא

(4.24 :ןויצ) 12 תודשב ךל הכחא

(4.06 :ןויצ) 13 תודשב ךל הכחא

(3.76 :ןויצ) 14 תודשב ךל הכחא

(3.78 :ןויצ) 15 תודשב ךל הכחא

(4.09 :ןויצ) 16 תודשב ךל הכחא

(4.05 :ןויצ) שיא הזיא

(3.65 :ןויצ) 2 שיא הזיא

(3.86 :ןויצ) רחא םוקמ ןיא

(3.46 :ןויצ) הנא

(3.74 :ןויצ) ןידוגינא

(3.48 :ןויצ) םלוכ ומכ אל תא

(3.91 :ןויצ) םיה לא ךרדב

(4.11 :ןויצ) 2 םיה לא ךרדב

(4.13 :ןויצ) לופכ ןכוסל הדלב

(3.46 :ןויצ) 2 לופכ ןכוסל הדלב

(4.17 :ןויצ) 3 לופכ ןכוסל הדלב

(4.07 :ןויצ) 4 לופכ ןכוסל הדלב

(3.39 :ןויצ) 5 לופכ ןכוסל הדלב

(4.17 :ןויצ) 6 לופכ ןכוסל הדלב

(4.08 :ןויצ) 7 לופכ ןכוסל הדלב

(4.0 :ןויצ) יומס ןכוסל הדלב

(4.23 :ןויצ) ךלמה ןב

(3.98 :ןויצ) ונלש תובוחרב

(3.81 :ןויצ) 2 ונלש תובוחרב

(3.33 :ןויצ) הנכשה הרש תרבג

(3.82 :ןויצ) 2 הנכשה הרש תרבג

(3.18 :ןויצ) 3 הנכשה הרש תרבג

(3.64 :ןויצ) 4 הנכשה הרש תרבג

(4.08 :ןויצ) ינד

(3.81 :ןויצ) 2 ינד

(4.0 :ןויצ) 3 ינד

(3.89 :ןויצ) 4 ינד

(4.14 :ןויצ) 5 ינד

(3.73 :ןויצ) 6 ינד

(3.94 :ןויצ) ןימאמ אוה

(4.18 :ןויצ) תועש ותיא החכוותה איה

(4.19 :ןויצ) 2 תועש ותיא החכוותה איה

(4.07 :ןויצ) 3 תועש ותיא החכוותה איה

(3.78 :ןויצ) 4 תועש ותיא החכוותה איה

(3.87 :ןויצ) 5 תועש ותיא החכוותה איה

(4.0 :ןויצ) םולח יל היה

(3.43 :ןויצ) הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(3.32 :ןויצ) 2 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(2.93 :ןויצ) 3 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(4.2 :ןויצ) 4 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(2.85 :ןויצ) 5 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(4.15 :ןויצ) 6 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(4.15 :ןויצ) 7 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(3.42 :ןויצ) 8 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(2.87 :ןויצ) 9 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(2.78 :ןויצ) 10 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(3.17 :ןויצ) 11 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(3.43 :ןויצ) 12 הנטק שא לע םיקלוד םיבכוכה

(3.76 :ןויצ) רצאנב ליחתה לכה

(3.0 :ןויצ) ירשפא דוע לכה

(3.4 :ןויצ) 2 ירשפא דוע לכה

(4.16 :ןויצ) טפשמה

(3.13 :ןויצ) התומתה רקחל התומעה

(3.82 :ןויצ) 2 התומתה רקחל התומעה

(4.04 :ןויצ) 3 התומתה רקחל התומעה

(3.95 :ןויצ) םיינש ונחנאו

(3.67 :ןויצ) 2 םיינש ונחנאו

(3.89 :ןויצ) שלוב ינא םוי לכ

(4.0 :ןויצ) 2 שלוב ינא םוי לכ

(4.05 :ןויצ) הבהא םולש םירוענ תוארתהל

(4.05 :ןויצ) 2 הבהא םולש םירוענ תוארתהל

(3.88 :ןויצ) 3 הבהא םולש םירוענ תוארתהל

(2.93 :ןויצ) 4 הבהא םולש םירוענ תוארתהל

(3.35 :ןויצ) 5 הבהא םולש םירוענ תוארתהל

(4.05 :ןויצ) 6 הבהא םולש םירוענ תוארתהל

(4.14 :ןויצ) 7 הבהא םולש םירוענ תוארתהל

(2.95 :ןויצ) 8 הבהא םולש םירוענ תוארתהל

(3.48 :ןויצ) וישכע הקיטילופ יל המל

(3.77 :ןויצ) 2 וישכע הקיטילופ יל המל

(3.85 :ןויצ) 3 וישכע הקיטילופ יל המל

(3.44 :ןויצ) 4 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.09 :ןויצ) 5 וישכע הקיטילופ יל המל

(3.88 :ןויצ) 6 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.02 :ןויצ) 7 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.17 :ןויצ) 8 וישכע הקיטילופ יל המל

(3.67 :ןויצ) 9 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.24 :ןויצ) 10 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.09 :ןויצ) 11 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.25 :ןויצ) 13 וישכע הקיטילופ יל המל

(3.65 :ןויצ) 14 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.09 :ןויצ) 15 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.03 :ןויצ) 12 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.19 :ןויצ) ינעמל השוע ינא המ

(3.83 :ןויצ) המלו עודמ עדוי ימ

(3.32 :ןויצ) בוטו ןטק והשמ

(3.63 :ןויצ) 2 בוטו ןטק והשמ

(3.0 :ןויצ) 3 בוטו ןטק והשמ

(3.83 :ןויצ) םיימשב העגנ

(4.0 :ןויצ) 2 םיימשב העגנ

(3.55 :ןויצ) קותמ דיתע

(4.0 :ןויצ) 2 קותמ דיתע

(2.31 :ןויצ) 3 קותמ דיתע

(2.55 :ןויצ) 4 קותמ דיתע

(3.98 :ןויצ) 5 קותמ דיתע

(3.96 :ןויצ) ואוש יחפ

(4.13 :ןויצ) תינדיתע הקיטנמור

(4.15 :ןויצ) זירפב ינר

(4.06 :ןויצ) 2 זירפב ינר

(4.13 :ןויצ) חצ גלש

(3.42 :ןויצ) 2 חצ גלש

(3.92 :ןויצ) 3 חצ גלש

(3.92 :ןויצ) 4 חצ גלש

(4.23 :ןויצ) 5 חצ גלש

(4.09 :ןויצ) 6 חצ גלש

(3.68 :ןויצ) רוזחת רוזחת

(3.74 :ןויצ) 2 רוזחת רוזחת

(3.87 :ןויצ) 3 רוזחת רוזחת

(4.12 :ןויצ) 4 רוזחת רוזחת