םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

בוגרא רהז

(3.83 :ןויצ) רונילא

(3.31 :ןויצ) דדב

(3.69 :ןויצ) 2 דדב

(3.14 :ןויצ) 3 דדב

(3.07 :ןויצ) 4 דדב

(3.4 :ןויצ) 5 דדב

(4.13 :ןויצ) 6 דדב

(3.64 :ןויצ) 7 דדב

(4.07 :ןויצ) 8 דדב

(3.21 :ןויצ) ינגב חרפה

(3.54 :ןויצ) 2 ינגב חרפה

(3.27 :ןויצ) 3 ינגב חרפה

(4.1 :ןויצ) 4 ינגב חרפה

(4.12 :ןויצ) 5 ינגב חרפה

(4.21 :ןויצ) תועמד לש םי

(3.96 :ןויצ) םינשה ורבע רבכ

(3.44 :ןויצ) 2 םינשה ורבע רבכ

(3.9 :ןויצ) 3 םינשה ורבע רבכ

(4.11 :ןויצ) רוכיש ומכ

(3.81 :ןויצ) םדא תויהל

(3.77 :ןויצ) הדלי ךל המ

(3.09 :ןויצ) םויהל ןוכנ

(3.56 :ןויצ) 2 םויהל ןוכנ

(4.16 :ןויצ) 3 םויהל ןוכנ

(2.9 :ןויצ) 4 םויהל ןוכנ

(4.0 :ןויצ) 5 םויהל ןוכנ

(3.5 :ןויצ) 6 םויהל ןוכנ

(3.57 :ןויצ) תולזמה דוס