הליהת לש תוקד הרשע שמח

ןינת ינא יכ ךתוא ,ךתוא
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

םינחתותה ליח תקהל

(2.43 :ןויצ) הנקב םיחרפ

(2.74 :ןויצ) 2 הנקב םיחרפ

(2.07 :ןויצ) 3 הנקב םיחרפ

(3.96 :ןויצ) 4 הנקב םיחרפ

(4.22 :ןויצ) 5 הנקב םיחרפ

(2.93 :ןויצ) 6 הנקב םיחרפ

(2.66 :ןויצ) 7 הנקב םיחרפ

(3.53 :ןויצ) 8 הנקב םיחרפ

(3.67 :ןויצ) 9 הנקב םיחרפ

(2.14 :ןויצ) 10 הנקב םיחרפ

(1.83 :ןויצ) 11 הנקב םיחרפ

(3.98 :ןויצ) 12 הנקב םיחרפ

(3.84 :ןויצ) 13 הנקב םיחרפ

(4.23 :ןויצ) 14 הנקב םיחרפ

(4.04 :ןויצ) 15 הנקב םיחרפ

(4.08 :ןויצ) 16 הנקב םיחרפ

(3.82 :ןויצ) 17 הנקב םיחרפ

(3.78 :ןויצ) 18 הנקב םיחרפ

(3.79 :ןויצ) 19 הנקב םיחרפ

(4.21 :ןויצ) 20 הנקב םיחרפ