םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

יאנב דוהא

(3.89 :ןויצ) 2 התיבה אוב

(4.15 :ןויצ) ינענכ זולב

(4.17 :ןויצ) ןילקורב

(3.33 :ןויצ) 2 ןילקורב

(3.96 :ןויצ) תולובג

(4.19 :ןויצ) לואשו דוד

(4.06 :ןויצ) ןאמורביה

(4.21 :ןויצ) םויה

(4.1 :ןויצ) ןד שוג זוחמ לש בכוכה

(4.17 :ןויצ) 2 ןד שוג זוחמ לש בכוכה

(2.88 :ןויצ) הקותמ הפאנכה

(4.16 :ןויצ) רבע ךנמז

(3.27 :ןויצ) 2 רבע ךנמז

(4.05 :ןויצ) 3 רבע ךנמז

(4.02 :ןויצ) 4 רבע ךנמז

(4.25 :ןויצ) 5 רבע ךנמז

(3.47 :ןויצ) הפיט פיט

(3.68 :ןויצ) רואל אצוי

(3.5 :ןויצ) 2 רואל אצוי

(3.7 :ןויצ) םיעדוי םלוכ

(3.63 :ןויצ) 2 םיעדוי םלוכ

(3.1 :ןויצ) 3 םיעדוי םלוכ

(4.09 :ןויצ) 4 םיעדוי םלוכ

(4.07 :ןויצ) 5 םיעדוי םלוכ

(4.06 :ןויצ) אנ ירהמ

(4.17 :ןויצ) 2 אנ ירהמ

(4.06 :ןויצ) 3 אנ ירהמ

(3.31 :ןויצ) 4 אנ ירהמ

(4.07 :ןויצ) 5 אנ ירהמ

(3.26 :ןויצ) 6 אנ ירהמ

(4.1 :ןויצ) 7 אנ ירהמ

(3.24 :ןויצ) טלקמ ריע

(3.53 :ןויצ) 2 טלקמ ריע

(4.04 :ןויצ) 3 טלקמ ריע

(3.44 :ןויצ) 4 טלקמ ריע

(3.57 :ןויצ) 5 טלקמ ריע

(3.82 :ןויצ) ופי ךרד לע

(4.16 :ןויצ) חיטה תא בברע

(4.05 :ןויצ) 2 חיטה תא בברע

(3.21 :ןויצ) ןופצה תוחור

(2.78 :ןויצ) 2 ןופצה תוחור