םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ןייטשנייא קירא

(2.8 :ןויצ) םולשבא

(3.14 :ןויצ) אשד תדגא

(2.41 :ןויצ) 2 אשד תדגא

(4.14 :ןויצ) 3 אשד תדגא

(4.24 :ןויצ) 4 אשד תדגא

(2.62 :ןויצ) 5 אשד תדגא

(3.75 :ןויצ) וקוש ןודא

(3.58 :ןויצ) 2 וקוש ןודא

(3.42 :ןויצ) ןושאר טבממ הבהא

(2.43 :ןויצ) תיבב תויהל בהוא

(3.39 :ןויצ) 2 תיבב תויהל בהוא

(2.23 :ןויצ) תלכתו רוא

(3.83 :ןויצ) םדא ןב םא המ זא

(3.83 :ןויצ) ילש אמא

(3.92 :ןויצ) ול ורמא

(3.47 :ןויצ) ןושיל בהוא ינא

(3.34 :ןויצ) התאו ינא

(3.1 :ןויצ) רעיה לא יל אצא

(2.75 :ןויצ) 2 רעיה לא יל אצא

(3.41 :ןויצ) 3 רעיה לא יל אצא

(3.55 :ןויצ) 4 רעיה לא יל אצא

(3.82 :ןויצ) לארשי ץרא

(4.03 :ןויצ) ךללגב

(3.25 :ןויצ) 2 ךללגב

(3.89 :ןויצ) 3 ךללגב

(3.52 :ןויצ) םידמגה תנידמב

(3.27 :ןויצ) 2 םידמגה תנידמב

(4.04 :ןויצ) 3 םידמגה תנידמב

(4.17 :ןויצ) 4 םידמגה תנידמב

(3.96 :ןויצ) 5 םידמגה תנידמב

(3.95 :ןויצ) 6 םידמגה תנידמב

(3.72 :ןויצ) םילס םע תרבג

(3.22 :ןויצ) 2 םילס םע תרבג

(3.54 :ןויצ) רוניכו הרטיג

(4.11 :ןויצ) אפורה ןודאה

(3.14 :ןויצ) ןומולס השמ לאוי לע הדלבה

(3.14 :ןויצ) 2 ןומולס השמ לאוי לע הדלבה

(3.8 :ןויצ) 3 ןומולס השמ לאוי לע הדלבה

(3.68 :ןויצ) 4 ןומולס השמ לאוי לע הדלבה

(3.65 :ןויצ) 5 ןומולס השמ לאוי לע הדלבה

(4.04 :ןויצ) 6 ןומולס השמ לאוי לע הדלבה

(2.33 :ןויצ) 7 ןומולס השמ לאוי לע הדלבה

(4.13 :ןויצ) ןולחל הבשוי איה

(2.8 :ןויצ) 2 ןולחל הבשוי איה

(3.67 :ןויצ) 3 ןולחל הבשוי איה

(3.83 :ןויצ) 4 ןולחל הבשוי איה

(4.21 :ןויצ) 5 ןולחל הבשוי איה

(3.82 :ןויצ) 6 ןולחל הבשוי איה

(3.92 :ןויצ) אובת איה

(3.96 :ןויצ) ךפנכ תחת יניסינכה

(4.15 :ןויצ) 2 ךפנכ תחת יניסינכה

(3.07 :ןויצ) 3 ךפנכ תחת יניסינכה

(2.75 :ןויצ) 4 ךפנכ תחת יניסינכה

(4.17 :ןויצ) 5 ךפנכ תחת יניסינכה

(3.44 :ןויצ) 6 ךפנכ תחת יניסינכה

(3.57 :ןויצ) 7 ךפנכ תחת יניסינכה

(3.14 :ןויצ) רוכישה

(3.0 :ןויצ) 2 רוכישה

(3.63 :ןויצ) העונתה לש הקירשה

(3.63 :ןויצ) יל בוט

(3.64 :ןויצ) המב ףוריט

(3.0 :ןויצ) רדגה לע בשוי

(4.08 :ןויצ) 2 רדגה לע בשוי

(3.89 :ןויצ) םייחה לש םידלי

(3.29 :ןויצ) 2 םייחה לש םידלי

(3.69 :ןויצ) טא ונאצי

(4.22 :ןויצ) ןטק חא יל שי

(3.0 :ןויצ) 2 ןטק חא יל שי

(4.24 :ןויצ) 3 ןטק חא יל שי

(3.0 :ןויצ) הפי אל תא הכוב תאשכ

(2.79 :ןויצ) 2 הפי אל תא הכוב תאשכ

(3.56 :ןויצ) 3 הפי אל תא הכוב תאשכ

(3.6 :ןויצ) 4 הפי אל תא הכוב תאשכ

(4.19 :ןויצ) בצקב דמוע אל

(4.0 :ןויצ) ץיקב םעפ אל

(3.0 :ןויצ) ךל תוכבל

(3.93 :ןויצ) 2 ךל תוכבל

(3.5 :ןויצ) 3 ךל תוכבל

(3.93 :ןויצ) 4 ךל תוכבל

(4.1 :ןויצ) בלל תחקל יל המל

(3.57 :ןויצ) יתיא המ

(3.42 :ןויצ) 2 יתיא המ

(2.6 :ןויצ) 3 יתיא המ

(4.15 :ןויצ) 4 יתיא המ

(3.75 :ןויצ) 5 יתיא המ

(3.0 :ןויצ) ?תולייאה תושוע המ

(2.63 :ןויצ) 2 ?תולייאה תושוע המ

(3.6 :ןויצ) 3 ?תולייאה תושוע המ

(3.75 :ןויצ) 4 ?תולייאה תושוע המ

(3.86 :ןויצ) 5 ?תולייאה תושוע המ

(3.65 :ןויצ) 6 ?תולייאה תושוע המ

(3.5 :ןויצ) 7 ?תולייאה תושוע המ

(4.07 :ןויצ) היה היהש המ

(3.0 :ןויצ) תוננבה ףפוכמ

(3.7 :ןויצ) 2 תוננבה ףפוכמ

(2.89 :ןויצ) 3 תוננבה ףפוכמ

(3.17 :ןויצ) 4 תוננבה ףפוכמ

(3.71 :ןויצ) 5 תוננבה ףפוכמ

(4.14 :ןויצ) םימה לע וקסיסנרפ ןס

(4.2 :ןויצ) טאל עס

(3.71 :ןויצ) 2 טאל עס

(3.75 :ןויצ) 3 טאל עס

(2.0 :ןויצ) 4 טאל עס

(3.5 :ןויצ) 5 טאל עס

(3.5 :ןויצ) ידוהי ויתס

(3.42 :ןויצ) לזוג ףוע

(3.38 :ןויצ) 2 לזוג ףוע

(4.18 :ןויצ) 3 לזוג ףוע

(4.0 :ןויצ) ךחצמ רוטע

(3.35 :ןויצ) 2 ךחצמ רוטע

(3.92 :ןויצ) 3 ךחצמ רוטע

(3.71 :ןויצ) 4 ךחצמ רוטע

(3.71 :ןויצ) 5 ךחצמ רוטע

(4.07 :ןויצ) 6 ךחצמ רוטע

(3.85 :ןויצ) 7 ךחצמ רוטע

(3.47 :ןויצ) 8 ךחצמ רוטע

(4.1 :ןויצ) 9 ךחצמ רוטע

(3.25 :ןויצ) דעלגה לומ ברע

(3.0 :ןויצ) 2 דעלגה לומ ברע

(4.09 :ןויצ) 3 דעלגה לומ ברע

(3.73 :ןויצ) גארפ

(4.0 :ןויצ) 2 גארפ

(3.57 :ןויצ) 4 ךלילה חרפ

(3.41 :ןויצ) הזמ אצ

(3.43 :ןויצ) ךל רעצ

(2.2 :ןויצ) 2 ךל רעצ

(4.05 :ןויצ) 3 ךל רעצ

(3.46 :ןויצ) 4 ךל רעצ

(4.17 :ןויצ) השא ךל חק

(3.67 :ןויצ) 2 השא ךל חק

(4.12 :ןויצ) 3 השא ךל חק

(3.54 :ןויצ) 4 השא ךל חק

(3.95 :ןויצ) 5 השא ךל חק

(3.65 :ןויצ) 6 השא ךל חק

(3.59 :ןויצ) 7 השא ךל חק

(3.56 :ןויצ) זופת יתפליק

(3.88 :ןויצ) יכרות הפק

(4.06 :ןויצ) 2 יכרות הפק

(3.0 :ןויצ) 3 יכרות הפק

(3.33 :ןויצ) ויתס חור

(4.2 :ןויצ) 2 ויתס חור

(3.83 :ןויצ) 3 ויתס חור

(3.5 :ןויצ) 4 ויתס חור

(4.14 :ןויצ) 5 ויתס חור

(3.4 :ןויצ) 6 ויתס חור

(3.2 :ןויצ) 7 ויתס חור

(3.91 :ןויצ) יתור

(4.13 :ןויצ) 2 יתור

(3.68 :ןויצ) 3 יתור

(4.19 :ןויצ) ריבש

(4.15 :ןויצ) רקובב תבש

(3.62 :ןויצ) 2 רקובב תבש

(2.88 :ןויצ) הריישה ריש

(3.71 :ןויצ) 2 הריישה ריש

(3.67 :ןויצ) המחלמ ירחא לש ריש

(3.88 :ןויצ) 2 המחלמ ירחא לש ריש

(3.71 :ןויצ) 3 המחלמ ירחא לש ריש

(2.22 :ןויצ) אובנשכש

(3.81 :ןויצ) 2 אובנשכש

(3.94 :ןויצ) רבח םולש

(4.0 :ןויצ) יסוי יכות

(3.86 :ןויצ) 2 יסוי יכות

(4.09 :ןויצ) 3 יסוי יכות

(2.6 :ןויצ) 4 יסוי יכות

(3.2 :ןויצ) 5 יסוי יכות

(4.13 :ןויצ) 6 יסוי יכות

(3.67 :ןויצ) ץראה תרצות

(2.33 :ןויצ) 2 ץראה תרצות

(3.38 :ןויצ) 3 ץראה תרצות

(3.81 :ןויצ) םיה הז דימת