הליהת לש תוקד הרשע שמח

ונשאר וניפתכ לע ונילס
םירוקע
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

סקס הקינומ

(3.44 :ןויצ) שק שיא

(2.82 :ןויצ) 2 שק שיא

(3.97 :ןויצ) 3 שק שיא

(2.42 :ןויצ) 4 שק שיא

(3.07 :ןויצ) 5 שק שיא

(3.38 :ןויצ) 6 שק שיא

(2.32 :ןויצ) קזח םשג

(3.56 :ןויצ) 2 קזח םשג

(4.12 :ןויצ) 3 קזח םשג

(3.59 :ןויצ) 4 קזח םשג

(3.35 :ןויצ) 5 קזח םשג

(3.06 :ןויצ) 6 קזח םשג

(4.06 :ןויצ) 7 קזח םשג

(3.92 :ןויצ) 8 קזח םשג

(4.18 :ןויצ) טסימרופנוקה

(4.07 :ןויצ) 2 טסימרופנוקה

(3.95 :ןויצ) 3 טסימרופנוקה

(3.93 :ןויצ) ךעלגייב לש רה

(3.33 :ןויצ) 2 ךעלגייב לש רה

(2.88 :ןויצ) 3 ךעלגייב לש רה

(4.19 :ןויצ) 4 ךעלגייב לש רה

(3.0 :ןויצ) 5 ךעלגייב לש רה

(4.0 :ןויצ) דמחמ תויח

(2.27 :ןויצ) ה'רבחה לכ

(2.83 :ןויצ) 2 ה'רבחה לכ

(3.48 :ןויצ) 3 ה'רבחה לכ

(2.25 :ןויצ) 4 ה'רבחה לכ

(3.75 :ןויצ) םינומש האמ

(3.45 :ןויצ) ןוינקב ש"צומ

(3.43 :ןויצ) 2 ןוינקב ש"צומ

(4.16 :ןויצ) הרופא הכמ

(4.14 :ןויצ) 2 הרופא הכמ

(3.88 :ןויצ) 3 הרופא הכמ

(3.32 :ןויצ) 4 הרופא הכמ

(3.06 :ןויצ) יפויה תכלמ

(4.0 :ןויצ) 2 יפויה תכלמ

(4.0 :ןויצ) הזוח ןס

(3.94 :ןויצ) 2 הזוח ןס

(3.92 :ןויצ) 3 הזוח ןס

(3.77 :ןויצ) 4 הזוח ןס

(4.08 :ןויצ) 5 הזוח ןס

(3.0 :ןויצ) הפצרה לע

(3.73 :ןויצ) 2 הפצרה לע

(3.0 :ןויצ) 3 הפצרה לע

(4.15 :ןויצ) 4 הפצרה לע

(4.17 :ןויצ) 5 הפצרה לע

(3.06 :ןויצ) 6 הפצרה לע

(4.05 :ןויצ) 7 הפצרה לע

(4.16 :ןויצ) תוקישנו םיעצפ

(4.06 :ןויצ) 2 תוקישנו םיעצפ

(2.11 :ןויצ) 3 תוקישנו םיעצפ

(3.17 :ןויצ) 4 תוקישנו םיעצפ

(4.07 :ןויצ) 5 תוקישנו םיעצפ

(4.19 :ןויצ) 6 תוקישנו םיעצפ

(3.64 :ןויצ) 7 תוקישנו םיעצפ

(2.63 :ןויצ) 8 תוקישנו םיעצפ

(3.55 :ןויצ) 9 תוקישנו םיעצפ

(4.13 :ןויצ) 10 תוקישנו םיעצפ