הליהת לש תוקד הרשע שמח

םיה בלמ תורצ דוע ךל איבא
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

רבליז לאירא

(2.7 :ןויצ) תינפי הדגא

(3.73 :ןויצ) 2 תינפי הדגא

(3.42 :ןויצ) 3 תינפי הדגא

(4.19 :ןויצ) בגה לע יל בכוש ינא

(4.12 :ןויצ) 2 בגה לע יל בכוש ינא

(3.27 :ןויצ) 3 בגה לע יל בכוש ינא

(3.89 :ןויצ) 4 בגה לע יל בכוש ינא

(4.1 :ןויצ) 5 בגה לע יל בכוש ינא

(3.33 :ןויצ) דבעידב

(1.75 :ןויצ) 2 דבעידב

(3.77 :ןויצ) 3 דבעידב

(4.1 :ןויצ) 4 דבעידב

(3.44 :ןויצ) 5 דבעידב

(3.13 :ןויצ) 6 דבעידב

(3.4 :ןויצ) 7 דבעידב

(3.38 :ןויצ) עבטה תנגהל הרבחב

(4.18 :ןויצ) 2 עבטה תנגהל הרבחב

(3.79 :ןויצ) 3 עבטה תנגהל הרבחב

(4.06 :ןויצ) 4 עבטה תנגהל הרבחב

(3.42 :ןויצ) 5 עבטה תנגהל הרבחב

(4.14 :ןויצ) 6 עבטה תנגהל הרבחב

(2.82 :ןויצ) 7 עבטה תנגהל הרבחב

(3.89 :ןויצ) 8 עבטה תנגהל הרבחב

(4.18 :ןויצ) 9 עבטה תנגהל הרבחב

(4.16 :ןויצ) םב יטב

(3.62 :ןויצ) 2 םב יטב

(4.08 :ןויצ) 3 םב יטב

(3.62 :ןויצ) 4 םב יטב

(3.75 :ןויצ) שורב

(2.92 :ןויצ) אלש ךיאו

(3.83 :ןויצ) 2 אלש ךיאו

(4.17 :ןויצ) 3 אלש ךיאו

(3.08 :ןויצ) 4 אלש ךיאו

(4.11 :ןויצ) 5 אלש ךיאו

(3.67 :ןויצ) אבה לובמב תוארתהל

(3.4 :ןויצ) ךמע תכלל

(4.18 :ןויצ) ןשע ךסמ

(3.92 :ןויצ) 2 ןשע ךסמ

(2.29 :ןויצ) קילומש יצור

(3.11 :ןויצ) 2 קילומש יצור

(4.09 :ןויצ) 3 קילומש יצור

(4.2 :ןויצ) 4 קילומש יצור

(4.11 :ןויצ) 5 קילומש יצור

(3.13 :ןויצ) 6 קילומש יצור

(4.03 :ןויצ) 7 קילומש יצור

(4.07 :ןויצ) ןש יבוד ןש