הליהת לש תוקד הרשע שמח

!הקטג ולה :ןבצעתה ךלמ דוד
ןגנת
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

םינובודל תמוסרפ

(4.22 :ןויצ) םינובוד