הליהת לש תוקד הרשע שמח

רקול וא ,המוד ךתוא רייצמו
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ךונח םולש

(4.11 :ןויצ) ומצע ךותב םדא

(4.25 :ןויצ) 2 ומצע ךותב םדא

(4.2 :ןויצ) 3 ומצע ךותב םדא

(4.15 :ןויצ) 4 ומצע ךותב םדא

(3.2 :ןויצ) 5 ומצע ךותב םדא

(3.59 :ןויצ) ירוענ תבהא

(3.76 :ןויצ) 2 ירוענ תבהא

(4.03 :ןויצ) 3 ירוענ תבהא

(3.88 :ןויצ) 4 ירוענ תבהא

(3.06 :ןויצ) ךל רמול ךיא עדוי אל ינא

(3.83 :ןויצ) 2 ךל רמול ךיא עדוי אל ינא

(3.75 :ןויצ) וו ה'זד

(3.78 :ןויצ) 2 וו ה'זד

(4.14 :ןויצ) תועודיה םיכרדה

(3.0 :ןויצ) 2 תועודיה םיכרדה

(3.29 :ןויצ) 3 תועודיה םיכרדה

(4.06 :ןויצ) 4 תועודיה םיכרדה

(4.06 :ןויצ) יאדכ היה

(3.4 :ןויצ) רויכב סוכה

(4.0 :ןויצ) הנבל הנותח

(3.75 :ןויצ) הככו הככ

(3.96 :ןויצ) 2 הככו הככ

(3.43 :ןויצ) 3 הככו הככ

(3.76 :ןויצ) 4 הככו הככ

(4.09 :ןויצ) 5 הככו הככ

(2.64 :ןויצ) (ךונח םולש) הליל

(3.83 :ןויצ) 2 (ךונח םולש) הליל

(4.24 :ןויצ) חישמל םיכחמ

(3.79 :ןויצ) 2 חישמל םיכחמ

(4.25 :ןויצ) 3 חישמל םיכחמ

(3.94 :ןויצ) 4 חישמל םיכחמ

(4.25 :ןויצ) חורה דגנ

(2.53 :ןויצ) 2 חורה דגנ

(3.0 :ןויצ) 3 חורה דגנ

(4.0 :ןויצ) תובוט תורצ

(4.1 :ןויצ) ךרד ריש

(3.82 :ןויצ) 2 ךרד ריש