הליהת לש תוקד הרשע שמח

םע הכיסנב בהואמ ךלמה ןב
בגב תורעש
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

השאטנ לש םירבחה

(3.89 :ןויצ) חצנ ילב שיא

(3.42 :ןויצ) 2 חצנ ילב שיא

(4.0 :ןויצ) 3 חצנ ילב שיא

(4.18 :ןויצ) דבל רבכ םא

(2.86 :ןויצ) 2 דבל רבכ םא

(2.43 :ןויצ) 3 דבל רבכ םא

(3.63 :ןויצ) 4 דבל רבכ םא

(4.0 :ןויצ) 5 דבל רבכ םא

(4.0 :ןויצ) 6 דבל רבכ םא

(3.42 :ןויצ) 7 דבל רבכ םא

(2.33 :ןויצ) ךתוא בהוא ינא

(3.6 :ןויצ) 2 ךתוא בהוא ינא

(3.86 :ןויצ) 3 ךתוא בהוא ינא

(3.89 :ןויצ) 4 ךתוא בהוא ינא

(4.0 :ןויצ) 5 ךתוא בהוא ינא

(4.08 :ןויצ) בוצעשכ דקור אל ינא

(4.07 :ןויצ) 2 בוצעשכ דקור אל ינא

(3.17 :ןויצ) היופש תחא הקדב

(3.83 :ןויצ) 2 היופש תחא הקדב

(3.93 :ןויצ) 3 היופש תחא הקדב

(3.33 :ןויצ) תושדח

(2.22 :ןויצ) םלוכ ומכ

(2.75 :ןויצ) ילוכנלמ

(3.25 :ןויצ) 2 ילוכנלמ

(3.67 :ןויצ) 3 ילוכנלמ

(4.0 :ןויצ) 4 ילוכנלמ

(2.89 :ןויצ) 5 ילוכנלמ

(3.2 :ןויצ) 6 ילוכנלמ

(2.67 :ןויצ) העיגנ דוע

(4.11 :ןויצ) 2 העיגנ דוע

(3.63 :ןויצ) 3 העיגנ דוע

(3.8 :ןויצ) ינא וישכע

(4.16 :ןויצ) 2 ינא וישכע

(3.33 :ןויצ) 3 ינא וישכע

(2.75 :ןויצ) 4 ינא וישכע

(3.33 :ןויצ) 5 ינא וישכע

(3.4 :ןויצ) 6 ינא וישכע

(4.15 :ןויצ) 7 ינא וישכע

(3.22 :ןויצ) קוניזה וק לע

(3.65 :ןויצ) 2 קוניזה וק לע

(4.0 :ןויצ) 3 קוניזה וק לע

(4.0 :ןויצ) 4 קוניזה וק לע

(4.14 :ןויצ) תוומה תא יל ישע

(3.8 :ןויצ) 2 תוומה תא יל ישע

(4.0 :ןויצ) 3 תוומה תא יל ישע

(3.43 :ןויצ) םיירהצב קוק

(3.57 :ןויצ) 2 םיירהצב קוק

(4.1 :ןויצ) רוזחל הצור

(3.0 :ןויצ) רחא ריש

(3.92 :ןויצ) םש

(1.6 :ןויצ) םינטק הבהא ירופיס ינש