םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ץיבר תידוהי

(3.68 :ןויצ) הילפוא תדגא

(3.79 :ןויצ) רקוב תונפל עברא

(4.05 :ןויצ) 2 רקוב תונפל עברא

(3.05 :ןויצ) הפי תיפורט ץרא

(4.0 :ןויצ) 2 הפי תיפורט ץרא

(3.73 :ןויצ) 3 הפי תיפורט ץרא

(3.75 :ןויצ) 4 הפי תיפורט ץרא

(2.57 :ןויצ) 5 הפי תיפורט ץרא

(3.24 :ןויצ) 6 הפי תיפורט ץרא

(2.63 :ןויצ) 7 הפי תיפורט ץרא

(2.69 :ןויצ) 8 הפי תיפורט ץרא

(3.71 :ןויצ) 9 הפי תיפורט ץרא

(3.62 :ןויצ) 10 הפי תיפורט ץרא

(2.88 :ןויצ) הבהאמ האב

(3.89 :ןויצ) 2 הבהאמ האב

(3.1 :ןויצ) 3 הבהאמ האב

(3.35 :ןויצ) 4 הבהאמ האב

(3.63 :ןויצ) 5 הבהאמ האב

(4.09 :ןויצ) 6 הבהאמ האב

(3.63 :ןויצ) 7 הבהאמ האב

(3.65 :ןויצ) 8 הבהאמ האב

(3.65 :ןויצ) 9 הבהאמ האב

(4.2 :ןויצ) 10 הבהאמ האב

(3.33 :ןויצ) וירל אוב

(4.0 :ןויצ) עגונ אל ךב

(3.58 :ןויצ) עוגעג

(3.82 :ןויצ) 2 עוגעג

(4.1 :ןויצ) 3 עוגעג

(4.05 :ןויצ) ישמה ךרד

(4.14 :ןויצ) םיבוצע םויה םיננגה

(4.18 :ןויצ) יודיו

(3.6 :ןויצ) 2 יודיו

(3.94 :ןויצ) 3 יודיו

(4.13 :ןויצ) 4 יודיו

(3.43 :ןויצ) תרחמל

(3.92 :ןויצ) ךדיב ידי תא תחקל

(2.7 :ןויצ) 2 ךדיב ידי תא תחקל

(3.75 :ןויצ) 3 ךדיב ידי תא תחקל

(3.13 :ןויצ) תוכחל טושפ אל דאמ

(3.18 :ןויצ) והשימ

(3.91 :ןויצ) 2 והשימ

(3.5 :ןויצ) 3 והשימ

(3.94 :ןויצ) 4 והשימ

(4.13 :ןויצ) 5 והשימ

(3.6 :ןויצ) 6 והשימ

(3.83 :ןויצ) הבוט הלמ

(3.87 :ןויצ) םימותי ינפ דימענ

(4.11 :ןויצ) םלעו המלע לש םתומ רופיס

(3.75 :ןויצ) תוחילס

(2.7 :ןויצ) 2 תוחילס

(2.5 :ןויצ) 3 תוחילס

(4.0 :ןויצ) 4 תוחילס

(3.77 :ןויצ) 5 תוחילס

(3.92 :ןויצ) 6 תוחילס

(4.0 :ןויצ) 7 תוחילס

(3.89 :ןויצ) לולסמה הצק דע

(4.14 :ןויצ) הבהא לע דוע

(3.72 :ןויצ) ידג ןיע

(3.71 :ןויצ) 2 ידג ןיע

(4.0 :ןויצ) 3 ידג ןיע

(3.3 :ןויצ) םידוקירה תבחר

(3.45 :ןויצ) םיגחו תותבש

(3.56 :ןויצ) 2 םיגחו תותבש

(3.89 :ןויצ) 3 םיגחו תותבש

(3.62 :ןויצ) 4 םיגחו תותבש

(2.92 :ןויצ) 5 םיגחו תותבש

(3.83 :ןויצ) 6 םיגחו תותבש

(3.89 :ןויצ) 7 םיגחו תותבש

(4.08 :ןויצ) 8 םיגחו תותבש

(3.38 :ןויצ) םש אלל ריש