םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

תרווכ

(2.4 :ןויצ) הלילבו םויב

(3.48 :ןויצ) 2 הלילבו םויב

(3.44 :ןויצ) 3 הלילבו םויב

(3.25 :ןויצ) תיילוג

(3.38 :ןויצ) 2 תיילוג

(3.96 :ןויצ) 3 תיילוג

(2.93 :ןויצ) 4 תיילוג

(3.98 :ןויצ) 5 תיילוג

(4.18 :ןויצ) 6 תיילוג

(3.17 :ןויצ) 7 תיילוג

(3.06 :ןויצ) 8 תיילוג

(3.97 :ןויצ) 9 תיילוג

(4.18 :ןויצ) 10 תיילוג

(3.69 :ןויצ) 11 תיילוג

(3.35 :ןויצ) י'צרדו ירא לע הדלבה

(4.21 :ןויצ) 2 י'צרדו ירא לע הדלבה

(1.86 :ןויצ) תוזחאה הרוה

(2.67 :ןויצ) 2 תוזחאה הרוה

(2.89 :ןויצ) 3 תוזחאה הרוה

(4.03 :ןויצ) 4 תוזחאה הרוה

(4.08 :ןויצ) 5 תוזחאה הרוה

(3.98 :ןויצ) 6 תוזחאה הרוה

(2.91 :ןויצ) 7 תוזחאה הרוה

(3.39 :ןויצ) 8 תוזחאה הרוה

(3.84 :ןויצ) 9 תוזחאה הרוה

(4.12 :ןויצ) 10 תוזחאה הרוה

(3.08 :ןויצ) 11 תוזחאה הרוה

(3.14 :ןויצ) 12 תוזחאה הרוה

(4.13 :ןויצ) 13 תוזחאה הרוה

(4.08 :ןויצ) הפי ךכ לכ איה

(3.9 :ןויצ) 2 הפי ךכ לכ איה

(4.12 :ןויצ) 3 הפי ךכ לכ איה

(3.27 :ןויצ) 4 הפי ךכ לכ איה

(4.24 :ןויצ) 5 הפי ךכ לכ איה

(3.36 :ןויצ) 6 הפי ךכ לכ איה

(4.12 :ןויצ) 7 הפי ךכ לכ איה

(4.2 :ןויצ) 8 הפי ךכ לכ איה

(2.77 :ןויצ) ךורב לש םייפגמה

(3.96 :ןויצ) 2 ךורב לש םייפגמה

(3.45 :ןויצ) 3 ךורב לש םייפגמה

(4.05 :ןויצ) 4 ךורב לש םייפגמה

(3.95 :ןויצ) 5 ךורב לש םייפגמה

(4.23 :ןויצ) 6 ךורב לש םייפגמה

(3.95 :ןויצ) 7 ךורב לש םייפגמה

(3.19 :ןויצ) 8 ךורב לש םייפגמה

(2.69 :ןויצ) 9 ךורב לש םייפגמה

(3.23 :ןויצ) 10 ךורב לש םייפגמה

(3.26 :ןויצ) 11 ךורב לש םייפגמה

(4.03 :ןויצ) 12 ךורב לש םייפגמה

(2.68 :ןויצ) 13 ךורב לש םייפגמה

(4.2 :ןויצ) 14 ךורב לש םייפגמה

(3.08 :ןויצ) חמש םלועה

(3.9 :ןויצ) 2 חמש םלועה

(3.25 :ןויצ) םיעדרפצ וגנט

(4.1 :ןויצ) 2 םיעדרפצ וגנט

(2.7 :ןויצ) 3 םיעדרפצ וגנט

(4.13 :ןויצ) הי וי

(3.63 :ןויצ) 2 הי וי

(3.84 :ןויצ) 3 הי וי

(3.65 :ןויצ) 4 הי וי

(3.59 :ןויצ) 5 הי וי

(3.61 :ןויצ) ןקדזמ דלי

(3.71 :ןויצ) 2 ןקדזמ דלי

(3.23 :ןויצ) 3 ןקדזמ דלי

(3.46 :ןויצ) 4 ןקדזמ דלי

(3.65 :ןויצ) עצמאב איה הככ

(3.27 :ןויצ) 2 עצמאב איה הככ

(3.25 :ןויצ) 3 עצמאב איה הככ

(3.88 :ןויצ) 4 עצמאב איה הככ

(3.38 :ןויצ) 5 עצמאב איה הככ

(3.97 :ןויצ) ול ול

(3.56 :ןויצ) 2 ול ול

(3.52 :ןויצ) ןולאו ריאמ

(4.12 :ןויצ) 2 ןולאו ריאמ

(4.19 :ןויצ) הנטק הנידמ

(3.92 :ןויצ) הלושל םיכחמ

(2.71 :ןויצ) אל השמ ןכ השמ

(3.89 :ןויצ) דמחנ

(4.0 :ןויצ) 2 דמחנ

(4.2 :ןויצ) 3 דמחנ

(3.86 :ןויצ) ייח הל יתתנ

(3.79 :ןויצ) 2 ייח הל יתתנ

(3.24 :ןויצ) 3 ייח הל יתתנ

(4.04 :ןויצ) 4 ייח הל יתתנ

(3.59 :ןויצ) 5 ייח הל יתתנ

(3.69 :ןויצ) בלכה רובק הפ

(4.16 :ןויצ) 2 בלכה רובק הפ

(2.72 :ןויצ) 3 בלכה רובק הפ

(2.38 :ןויצ) 4 בלכה רובק הפ

(4.15 :ןויצ) 5 בלכה רובק הפ

(3.35 :ןויצ) 6 בלכה רובק הפ

(3.2 :ןויצ) 7 בלכה רובק הפ

(4.15 :ןויצ) 8 בלכה רובק הפ

(4.16 :ןויצ) 9 בלכה רובק הפ

(4.17 :ןויצ) 10 בלכה רובק הפ

(4.25 :ןויצ) תדלומ רועיש

(4.24 :ןויצ) 2 תדלומ רועיש

(3.11 :ןויצ) 3 תדלומ רועיש

(3.9 :ןויצ) 4 תדלומ רועיש

(4.2 :ןויצ) 5 תדלומ רועיש

(3.62 :ןויצ) ןוריחמה ריש

(3.85 :ןויצ) תלוכמה ריש

(3.76 :ןויצ) 2 תלוכמה ריש

(4.02 :ןויצ) 3 תלוכמה ריש

(3.75 :ןויצ) 4 תלוכמה ריש

(3.25 :ןויצ) 5 תלוכמה ריש

(3.87 :ןויצ) 6 תלוכמה ריש

(4.13 :ןויצ) םיחלמ ריש

(2.93 :ןויצ) 2 םיחלמ ריש

(3.96 :ןויצ) 3 םיחלמ ריש

(4.09 :ןויצ) 4 םיחלמ ריש

(4.0 :ןויצ) ימצע תוריש

(4.22 :ןויצ) 2 ימצע תוריש

(3.36 :ןויצ) 3 ימצע תוריש

(3.33 :ןויצ) 4 ימצע תוריש