םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ןפג ביבא

(3.91 :ןויצ) ונבהא

(3.74 :ןויצ) ילוא

(2.23 :ןויצ) הנליא

(3.98 :ןויצ) 2 הנליא

(3.67 :ןויצ) תומילא

(3.25 :ןויצ) יארת אמא

(3.44 :ןויצ) שמא

(3.86 :ןויצ) 2 שמא

(3.74 :ןויצ) 3 שמא

(4.12 :ןויצ) 4 שמא

(3.93 :ןויצ) אנוש ינא

(3.71 :ןויצ) 2 אנוש ינא

(3.35 :ןויצ) 3 אנוש ינא

(3.9 :ןויצ) 4 אנוש ינא

(4.06 :ןויצ) 5 אנוש ינא

(4.18 :ןויצ) רבקה לע הכוב

(4.04 :ןויצ) 2 רבקה לע הכוב

(4.16 :ןויצ) 3 רבקה לע הכוב

(3.91 :ןויצ) םוב םוב

(1.82 :ןויצ) לופיל דמוע דבכ םשג

(3.57 :ןויצ) 2 לופיל דמוע דבכ םשג

(3.76 :ןויצ) 3 לופיל דמוע דבכ םשג

(4.14 :ןויצ) 4 לופיל דמוע דבכ םשג

(3.3 :ןויצ) 5 לופיל דמוע דבכ םשג

(3.86 :ןויצ) 6 לופיל דמוע דבכ םשג

(3.17 :ןויצ) בהואמ ךב תויהל םאה

(4.0 :ןויצ) 2 בהואמ ךב תויהל םאה

(3.23 :ןויצ) 3 בהואמ ךב תויהל םאה

(4.12 :ןויצ) דבל בורק יכה

(4.07 :ןויצ) ליגר אל הייהנ לכה

(4.07 :ןויצ) ונלש רישה

(3.96 :ןויצ) 2 ונלש רישה

(4.08 :ןויצ) ץוריתה

(3.58 :ןויצ) 2 ץוריתה

(3.64 :ןויצ) (ןפג ביבא) הווקתה

(3.38 :ןויצ) עסמ ןמוי

(3.7 :ןויצ) 2 עסמ ןמוי

(2.79 :ןויצ) (ןפג ביבא) יתוא ךל שי

(3.94 :ןויצ) םינבל תוליל

(3.46 :ןויצ) 2 םינבל תוליל

(3.91 :ןויצ) הפיגמ

(4.16 :ןויצ) אובי אל רבכ רחמ

(3.47 :ןויצ) םיעוט דראילימ

(3.16 :ןויצ) 2 םיעוט דראילימ

(3.66 :ןויצ) 3 םיעוט דראילימ

(2.82 :ןויצ) 4 םיעוט דראילימ

(3.52 :ןויצ) 5 םיעוט דראילימ

(4.15 :ןויצ) םיסייגתמ תביסמ

(4.17 :ןויצ) וקיסקמ

(3.17 :ןויצ) 2 וקיסקמ

(3.77 :ןויצ) 3 וקיסקמ

(4.18 :ןויצ) ףוחה ירענ

(3.38 :ןויצ) םלועה ףוס

(2.67 :ןויצ) 2 םלועה ףוס

(3.71 :ןויצ) 3 םלועה ףוס

(4.12 :ןויצ) 4 םלועה ףוס

(2.93 :ןויצ) 5 םלועה ףוס

(3.19 :ןויצ) 6 םלועה ףוס

(3.83 :ןויצ) 7 םלועה ףוס

(4.11 :ןויצ) 8 םלועה ףוס

(4.0 :ןויצ) 9 םלועה ףוס

(3.83 :ןויצ) 10 םלועה ףוס

(4.15 :ןויצ) הבהאל ףוס

(2.45 :ןויצ) תונוע

(3.19 :ןויצ) 2 תונוע

(2.76 :ןויצ) 3 תונוע

(3.81 :ןויצ) 4 תונוע

(3.76 :ןויצ) 5 תונוע

(4.18 :ןויצ) 6 תונוע

(3.41 :ןויצ) 7 תונוע

(3.25 :ןויצ) 8 תונוע

(2.4 :ןויצ) 9 תונוע

(4.18 :ןויצ) 10 תונוע

(3.33 :ןויצ) 11 תונוע

(4.0 :ןויצ) רוע ירוע

(3.23 :ןויצ) 2 רוע ירוע

(3.48 :ןויצ) 3 רוע ירוע

(4.03 :ןויצ) רשואה םע יתעבק

(3.1 :ןויצ) 2 רשואה םע יתעבק

(4.11 :ןויצ) רוא ןרק

(4.1 :ןויצ) םיטוטרמסה ריש

(3.86 :ןויצ) 2 םיטוטרמסה ריש

(3.5 :ןויצ) 3 םיטוטרמסה ריש

(4.1 :ןויצ) 4 םיטוטרמסה ריש

(3.97 :ןויצ) 5 םיטוטרמסה ריש

(4.06 :ןויצ) 6 םיטוטרמסה ריש

(3.93 :ןויצ) 7 םיטוטרמסה ריש

(4.15 :ןויצ) בוצע ריש

(3.97 :ןויצ) 2 בוצע ריש

(4.13 :ןויצ) 3 בוצע ריש

(4.21 :ןויצ) 4 בוצע ריש

(2.5 :ןויצ) 5 בוצע ריש

(3.52 :ןויצ) 6 בוצע ריש

(3.73 :ןויצ) 7 בוצע ריש

(4.14 :ןויצ) םולש

(3.85 :ןויצ) םיווש ונינש

(3.84 :ןויצ) 2 םיווש ונינש

(4.05 :ןויצ) 3 םיווש ונינש

(4.11 :ןויצ) 4 םיווש ונינש