הליהת לש תוקד הרשע שמח

ךרובי, ייה יפיה ,ייה יפיה
לארשי לכ
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

הזח הרפע

(3.5 :ןויצ) המדא

(3.57 :ןויצ) םח תיב

(4.0 :ןויצ) ןמית םרכב

(3.09 :ןויצ) דחא לרוג

(3.89 :ןויצ) 2 דחא לרוג

(4.15 :ןויצ) יח

(3.67 :ןויצ) 2 יח

(4.08 :ןויצ) 3 יח

(3.44 :ןויצ) דיב די

(3.48 :ןויצ) םיה ךרואל

(3.2 :ןויצ) 2 םיה ךרואל

(4.13 :ןויצ) יתיא דימת ךלוה והשימ

(3.25 :ןויצ) 2 יתיא דימת ךלוה והשימ

(3.64 :ןויצ) 3 יתיא דימת ךלוה והשימ

(3.25 :ןויצ) 4 יתיא דימת ךלוה והשימ

(4.15 :ןויצ) 5 יתיא דימת ךלוה והשימ

(3.57 :ןויצ) דחאל הכחמ דוע

(2.33 :ןויצ) החרפה ריש

(2.68 :ןויצ) 2 החרפה ריש

(3.66 :ןויצ) 3 החרפה ריש

(3.57 :ןויצ) 4 החרפה ריש

(3.75 :ןויצ) 5 החרפה ריש

(2.67 :ןויצ) 6 החרפה ריש

(4.01 :ןויצ) 7 החרפה ריש

(2.65 :ןויצ) 8 החרפה ריש

(3.96 :ןויצ) 9 החרפה ריש

(2.64 :ןויצ) 10 החרפה ריש

(3.56 :ןויצ) 11 החרפה ריש

(3.95 :ןויצ) 12 החרפה ריש

(3.14 :ןויצ) 13 החרפה ריש

(4.01 :ןויצ) 14 החרפה ריש

(3.12 :ןויצ) 15 החרפה ריש

(3.57 :ןויצ) 16 החרפה ריש

(3.58 :ןויצ) 17 החרפה ריש

(3.69 :ןויצ) 18 החרפה ריש

(2.94 :ןויצ) 19 החרפה ריש

(4.04 :ןויצ) 20 החרפה ריש

(3.08 :ןויצ) 21 החרפה ריש

(4.17 :ןויצ) 22 החרפה ריש

(3.71 :ןויצ) 23 החרפה ריש

(3.96 :ןויצ) 24 החרפה ריש

(4.07 :ןויצ) 25 החרפה ריש

(2.89 :ןויצ) הליפת

(4.03 :ןויצ) 2 הליפת

(4.13 :ןויצ) 3 הליפת