הליהת לש תוקד הרשע שמח

םי חודיקמ יל שי תרומרמצ
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

הכונח יריש

(4.02 :ןויצ) םידיפל םיאשונ ונא

(3.79 :ןויצ) 2 םידיפל םיאשונ ונא

(4.13 :ןויצ) 3 םידיפל םיאשונ ונא

(3.74 :ןויצ) שרגל ךשוח ונאב

(3.23 :ןויצ) 2 שרגל ךשוח ונאב

(3.89 :ןויצ) 3 שרגל ךשוח ונאב

(3.64 :ןויצ) הכונח הכונח

(3.53 :ןויצ) 2 הכונח הכונח

(3.31 :ןויצ) 3 הכונח הכונח

(3.57 :ןויצ) 4 הכונח הכונח

(3.64 :ןויצ) שי יל היכונח

(2.68 :ןויצ) 2 שי יל היכונח

(4.21 :ןויצ) 3 שי יל היכונח

(4.15 :ןויצ) 4 שי יל היכונח

(3.95 :ןויצ) הכונחה ימי

(3.7 :ןויצ) 2 הכונחה ימי

(2.07 :ןויצ) 3 הכונחה ימי

(4.04 :ןויצ) 4 הכונחה ימי

(4.02 :ןויצ) ןטק דכ

(3.57 :ןויצ) 2 ןטק דכ

(2.71 :ןויצ) 3 ןטק דכ

(3.83 :ןויצ) 4 ןטק דכ

(2.21 :ןויצ) 5 ןטק דכ

(4.19 :ןויצ) 6 ןטק דכ

(3.77 :ןויצ) הכונחה דובכל

(3.76 :ןויצ) 2 הכונחה דובכל

(3.88 :ןויצ) לארשי תורובג ללמי ימ

(2.0 :ןויצ) 2 לארשי תורובג ללמי ימ

(3.0 :ןויצ) 3 לארשי תורובג ללמי ימ

(4.16 :ןויצ) 4 לארשי תורובג ללמי ימ

(3.56 :ןויצ) 5 לארשי תורובג ללמי ימ

(2.5 :ןויצ) רוצ זועמ

(3.0 :ןויצ) 2 רוצ זועמ

(2.6 :ןויצ) 3 רוצ זועמ

(3.78 :ןויצ) 4 רוצ זועמ

(2.4 :ןויצ) 5 רוצ זועמ

(3.0 :ןויצ) 6 רוצ זועמ

(4.06 :ןויצ) 7 רוצ זועמ

(3.75 :ןויצ) 8 רוצ זועמ

(4.17 :ןויצ) 9 רוצ זועמ

(4.25 :ןויצ) תוביבלב השעמ

(3.83 :ןויצ) יל רנ יל רנ

(3.76 :ןויצ) 2 יל רנ יל רנ

(3.63 :ןויצ) 3 יל רנ יל רנ

(3.47 :ןויצ) 4 יל רנ יל רנ

(3.71 :ןויצ) םיריעזה יתורנ

(1.67 :ןויצ) בוס בוס בוס ןוביבס

(3.78 :ןויצ) 2 בוס בוס בוס ןוביבס

(3.43 :ןויצ) 3 בוס בוס בוס ןוביבס

(3.3 :ןויצ) 4 בוס בוס בוס ןוביבס

(3.84 :ןויצ) 5 בוס בוס בוס ןוביבס

(3.91 :ןויצ) 6 בוס בוס בוס ןוביבס

(2.5 :ןויצ) טקש ,טקש ,טקש