םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ידיסח

(4.03 :ןויצ) םיימשבש וניבא

(3.5 :ןויצ) םלוע ןודא

(4.23 :ןויצ) 2 םלוע ןודא

(3.65 :ןויצ) 3 םלוע ןודא

(4.16 :ןויצ) 4 םלוע ןודא

(4.21 :ןויצ) 5 םלוע ןודא

(4.2 :ןויצ) 6 םלוע ןודא

(4.24 :ןויצ) ךדוא

(4.23 :ןויצ) 'הכ רידא ןיא

(3.52 :ןויצ) 2 'הכ רידא ןיא

(4.1 :ןויצ) לארשי ארית לא

(3.13 :ןויצ) יבל הדמח הלא

(4.23 :ןויצ) 'ה ךממורא

(3.9 :ןויצ) םשה ךממורא

(3.13 :ןויצ) הריש ררושא

(2.5 :ןויצ) 2 הריש ררושא

(4.17 :ןויצ) ייחב 'הל הרישא

(4.16 :ןויצ) אצמי ימ לייח תשא

(4.18 :ןויצ) 2 אצמי ימ לייח תשא

(3.94 :ןויצ) 3 אצמי ימ לייח תשא

(4.06 :ןויצ) 4 אצמי ימ לייח תשא

(2.85 :ןויצ) 5 אצמי ימ לייח תשא

(4.07 :ןויצ) 6 אצמי ימ לייח תשא

(4.15 :ןויצ) 7 אצמי ימ לייח תשא

(4.0 :ןויצ) םוקת התא

(2.33 :ןויצ) םילשוריב

(2.05 :ןויצ) םירצממ לארשי תאצב

(3.14 :ןויצ) 2 םירצממ לארשי תאצב

(3.6 :ןויצ) ישפנ יכרב

(4.2 :ןויצ) ונתוא לאגי אוה

(3.58 :ןויצ) לוחל שדוק ןיב לידבמה

(4.1 :ןויצ) 2 לוחל שדוק ןיב לידבמה

(4.1 :ןויצ) יתוא לאוגה ךאלמה

(4.23 :ןויצ) ןמוזמו ןכומ יננה

(4.06 :ןויצ) ךומכ ךערל תבהאו

(4.0 :ןויצ) ךלמ אוה התאו

(3.9 :ןויצ) םידבואה ואבו

(4.17 :ןויצ) םיתואיבהו

(3.86 :ןויצ) תצרפו

(3.31 :ןויצ) אנ ינרכז

(3.84 :ןויצ) ןויצמ םשה ךכרבי

(3.0 :ןויצ) 2 ןויצמ םשה ךכרבי

(3.66 :ןויצ) ןותבש םוי

(3.94 :ןויצ) ךלמ ימי לע םימי

(3.43 :ןויצ) םיימשה וחמשי

(3.29 :ןויצ) 2 םיימשה וחמשי

(3.96 :ןויצ) 3 םיימשה וחמשי

(3.73 :ןויצ) 4 םיימשה וחמשי

(3.25 :ןויצ) 5 םיימשה וחמשי

(3.83 :ןויצ) 6 םיימשה וחמשי

(4.11 :ןויצ) גורעת לייאכ

(3.95 :ןויצ) םשה רמא הכ

(2.24 :ןויצ) ןידקרמ דציכ

(4.23 :ןויצ) יעיבש שדקמ לכ

(4.19 :ןויצ) רמא ןימינבל

(3.77 :ןויצ) שיאה ימ

(3.42 :ןויצ) 2 שיאה ימ

(3.91 :ןויצ) החמשו החונמ

(3.81 :ןויצ) החמשב תויהל הלודג הווצמ

(4.09 :ןויצ) לד רפעמ ימיקמ

(3.21 :ןויצ) חישמ ,חישמ

(3.67 :ןויצ) יח וניבא דוע

(4.1 :ןויצ) 2 יח וניבא דוע

(3.24 :ןויצ) רפותו הצע וצוע

(3.64 :ןויצ) וימורמב םולש השוע

(2.64 :ןויצ) וימורמב םולש השוע

(3.27 :ןויצ) ןפגה יבנע

(3.31 :ןויצ) 2 ןפגה יבנע

(2.92 :ןויצ) המרב לוק

(3.63 :ןויצ) העושיו הניר לוק

(3.45 :ןויצ) בוט עובש

(3.79 :ןויצ) תולעמה ריש

(3.5 :ןויצ) (ידיסח) םכילע םולש

(3.94 :ןויצ) ינב עמש