הליהת לש תוקד הרשע שמח

תומצע הלוכ ,הפחי הדלי
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ל"חנה תקהל

(3.77 :ןויצ) םירופיצ וליא

(3.67 :ןויצ) 2 םירופיצ וליא

(3.0 :ןויצ) יניסב לחנה תוזחאהב

(2.75 :ןויצ) (ל"חנה תקהל) המודא הלמשב

(3.93 :ןויצ) 2 (ל"חנה תקהל) המודא הלמשב

(3.72 :ןויצ) יליזרב הניד

(3.92 :ןויצ) 2 יליזרב הניד

(3.64 :ןויצ) 3 יליזרב הניד

(2.5 :ןויצ) םירפא יל ריקי ןבה

(3.38 :ןויצ) המש תא עדי אל אוה

(3.91 :ןויצ) 2 המש תא עדי אל אוה

(3.2 :ןויצ) 3 המש תא עדי אל אוה

(3.14 :ןויצ) 4 המש תא עדי אל אוה

(3.71 :ןויצ) םכח ךכ לכ אל אוה

(4.12 :ןויצ) םיפיה םייחה

(1.82 :ןויצ) רענ יתייה

(4.1 :ןויצ) 2 רענ יתייה

(4.12 :ןויצ) 3 רענ יתייה

(4.0 :ןויצ) 4 רענ יתייה

(3.27 :ןויצ) תוערה

(4.15 :ןויצ) 2 תוערה

(3.38 :ןויצ) תרחא תושדחתה

(3.64 :ןויצ) םיפוח

(4.06 :ןויצ) 2 םיפוח

(3.5 :ןויצ) 3 םיפוח

(3.69 :ןויצ) 4 םיפוח

(4.16 :ןויצ) 5 םיפוח

(2.67 :ןויצ) יטלשמ אי

(2.57 :ןויצ) 2 יטלשמ אי

(3.19 :ןויצ) 3 יטלשמ אי

(3.14 :ןויצ) 4 יטלשמ אי

(3.6 :ןויצ) 5 יטלשמ אי

(4.13 :ןויצ) 6 יטלשמ אי

(2.75 :ןויצ) תונב ןנשי

(3.86 :ןויצ) 2 תונב ןנשי

(4.0 :ןויצ) תינומלא התכ

(2.4 :ןויצ) יניס רה לומ

(4.19 :ןויצ) םיינשב הירטמ

(3.33 :ןויצ) 2 םיינשב הירטמ

(4.25 :ןויצ) 3 םיינשב הירטמ

(2.6 :ןויצ) הדעל הדנרס

(2.71 :ןויצ) תורענו םיחרפ

(3.2 :ןויצ) ל"חנב לבנרק

(3.23 :ןויצ) 2 ל"חנב לבנרק

(4.03 :ןויצ) 3 ל"חנב לבנרק

(4.0 :ןויצ) 4 ל"חנב לבנרק

(3.86 :ןויצ) םולשל ריש

(3.75 :ןויצ) 2 םולשל ריש

(3.61 :ןויצ) 3 םולשל ריש

(2.64 :ןויצ) 4 םולשל ריש

(3.61 :ןויצ) 5 םולשל ריש

(3.76 :ןויצ) 6 םולשל ריש

(4.0 :ןויצ) 7 םולשל ריש

(4.18 :ןויצ) 8 םולשל ריש

(4.23 :ןויצ) הולש

(3.73 :ןויצ) 2 הולש