הליהת לש תוקד הרשע שמח

יפא טמשנ ,ןולח חתפת
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

יממע

(3.82 :ןויצ) (תרנכ םי תפש לע) הדגא

(3.5 :ןויצ) 2 (תרנכ םי תפש לע) הדגא

(3.63 :ןויצ) תולצבח רוא

(3.76 :ןויצ) 2 תולצבח רוא

(3.13 :ןויצ) ןייעמה לא

(4.15 :ןויצ) 2 ןייעמה לא

(3.14 :ןויצ) 3 ןייעמה לא

(4.15 :ןויצ) 4 ןייעמה לא

(3.71 :ןויצ) 5 ןייעמה לא

(3.62 :ןויצ) איבנה והילא

(2.87 :ןויצ) 2 איבנה והילא

(3.52 :ןויצ) 3 איבנה והילא

(4.03 :ןויצ) םינושארה היהנ ונא

(3.64 :ןויצ) (לחר) התאו ינא

(4.19 :ןויצ) הינא הינא

(4.0 :ןויצ) רבדמב ןתא

(3.95 :ןויצ) םיו ןייעמ לע הדלב

(3.16 :ןויצ) תעסונ תיגוד

(3.64 :ןויצ) (הרענתה םוק) לנויצנרטניאה

(3.66 :ןויצ) םכילע םולש ונאבה

(4.15 :ןויצ) הליגנ הבה

(3.73 :ןויצ) 2 הליגנ הבה

(1.79 :ןויצ) 3 הליגנ הבה

(4.16 :ןויצ) 4 הליגנ הבה

(3.31 :ןויצ) 5 הליגנ הבה

(4.11 :ןויצ) (ינובבוס) בוט הרוה

(2.5 :ןויצ) ןטקה רומחה

(4.03 :ןויצ) םיפלוח םימיה

(3.83 :ןויצ) 2 םיפלוח םימיה

(3.96 :ןויצ) תרנכב הריעצ התיה

(4.05 :ןויצ) 2 תרנכב הריעצ התיה

(3.87 :ןויצ) שיטפ ךה

(3.29 :ןויצ) (ילא ילא) הירסיקל הכילה

(3.98 :ןויצ) בוט המ הנה

(4.03 :ןויצ) 2 בוט המ הנה

(3.8 :ןויצ) 3 בוט המ הנה

(4.0 :ןויצ) 4 בוט המ הנה

(3.11 :ןויצ) 5 בוט המ הנה

(4.0 :ןויצ) 6 בוט המ הנה

(2.41 :ןויצ) הווקתה

(2.57 :ןויצ) 2 הווקתה

(3.7 :ןויצ) 3 הווקתה

(3.04 :ןויצ) 4 הווקתה

(3.22 :ןויצ) 5 הווקתה

(3.22 :ןויצ) 6 הווקתה

(4.12 :ןויצ) םימ םתבאשו

(4.04 :ןויצ) 2 םימ םתבאשו

(3.43 :ןויצ) 3 םימ םתבאשו

(3.9 :ןויצ) 4 םימ םתבאשו

(4.07 :ןויצ) 5 םימ םתבאשו

(3.45 :ןויצ) 6 םימ םתבאשו

(4.12 :ןויצ) תוגולפה רמז

(3.36 :ןויצ) ךל רמז רמז

(4.11 :ןויצ) 2 ךל רמז רמז

(3.89 :ןויצ) 3 ךל רמז רמז

(2.86 :ןויצ) הלוחכ הצלוח

(3.92 :ןויצ) הזילעו ןנח

(4.1 :ןויצ) 2 הזילעו ןנח

(3.21 :ןויצ) ןג יל שי

(3.72 :ןויצ) ולוכ םלועה לכ

(4.23 :ןויצ) 2 ולוכ םלועה לכ

(4.01 :ןויצ) 3 ולוכ םלועה לכ

(4.05 :ןויצ) חופת םגו סגא ובלבל

(2.21 :ןויצ) 2 חופת םגו סגא ובלבל

(2.88 :ןויצ) ןענכב תולילה םיפי המ

(4.16 :ןויצ) ימונ ימונ

(3.62 :ןויצ) 2 ימונ ימונ

(3.22 :ןויצ) קיתע ןוגינ

(3.14 :ןויצ) 2 קיתע ןוגינ

(2.9 :ןויצ) םייחל התשנ

(3.22 :ןויצ) ונלכא אל דוע

(4.0 :ןויצ) 2 ונלכא אל דוע

(3.38 :ןויצ) 3 ונלכא אל דוע

(3.93 :ןויצ) תובא תדמח ץראב הפ

(4.19 :ןויצ) 2 תובא תדמח ץראב הפ

(3.85 :ןויצ) קדצ ירעש יל וחתפ

(4.08 :ןויצ) הנאצ הנאצ

(2.43 :ןויצ) רמתכ קידצ

(3.2 :ןויצ) 2 רמתכ קידצ

(3.52 :ןויצ) 3 רמתכ קידצ

(3.72 :ןויצ) 4 רמתכ קידצ

(4.09 :ןויצ) 5 רמתכ קידצ

(3.18 :ןויצ) 6 רמתכ קידצ

(3.88 :ןויצ) 7 רמתכ קידצ

(3.62 :ןויצ) 8 רמתכ קידצ

(4.0 :ןויצ) תכלל ונל םיארוק

(3.17 :ןויצ) תרנכ םי לע םסק

(3.67 :ןויצ) הנשוש הנשוש

(3.71 :ןויצ) 2 הנשוש הנשוש

(2.14 :ןויצ) 3 הנשוש הנשוש

(3.47 :ןויצ) הדשב תלוביש

(3.25 :ןויצ) 2 הדשב תלוביש

(3.88 :ןויצ) 3 הדשב תלוביש

(3.63 :ןויצ) 4 הדשב תלוביש

(3.78 :ןויצ) 5 הדשב תלוביש

(3.67 :ןויצ) 6 הדשב תלוביש

(3.89 :ןויצ) 7 הדשב תלוביש

(3.75 :ןויצ) 2 ןויקינה ריש

(2.13 :ןויצ) רמושה ריש

(2.6 :ןויצ) 2 רמושה ריש

(3.78 :ןויצ) 3 רמושה ריש