םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

זוזג

(3.97 :ןויצ) וא הא

(4.1 :ןויצ) ינדו אמא

(3.71 :ןויצ) 2 ינדו אמא

(4.0 :ןויצ) 3 ינדו אמא

(3.9 :ןויצ) אנייבוג

(1.73 :ןויצ) 2 אנייבוג

(2.75 :ןויצ) 3 אנייבוג

(2.9 :ןויצ) 4 אנייבוג

(3.8 :ןויצ) 5 אנייבוג

(4.06 :ןויצ) 6 אנייבוג

(3.4 :ןויצ) תיללח

(3.92 :ןויצ) 2 תיללח

(4.09 :ןויצ) 3 תיללח

(4.22 :ןויצ) 4 תיללח

(3.56 :ןויצ) 5 תיללח

(4.08 :ןויצ) ץיקה דובכל

(3.5 :ןויצ) 2 ץיקה דובכל

(4.13 :ןויצ) 3 ץיקה דובכל

(3.36 :ןויצ) 4 ץיקה דובכל

(4.0 :ןויצ) 5 ץיקה דובכל

(3.3 :ןויצ) ומירפ יפיצ

(3.11 :ןויצ) 2 ומירפ יפיצ

(3.17 :ןויצ) (סחיפס) תיתחתב הפק

(2.25 :ןויצ) 2 (סחיפס) תיתחתב הפק

(3.77 :ןויצ) 3 (סחיפס) תיתחתב הפק

(3.18 :ןויצ) ינור

(3.42 :ןויצ) 2 ינור

(3.36 :ןויצ) 3 ינור

(3.86 :ןויצ) 4 ינור

(4.0 :ןויצ) 5 ינור

(3.43 :ןויצ) 6 ינור

(3.73 :ןויצ) 7 ינור

(4.19 :ןויצ) עונפוא םע קר

(2.11 :ןויצ) 2 עונפוא םע קר

(4.0 :ןויצ) תרוחרחס השוע הת

(3.14 :ןויצ) 2 תרוחרחס השוע הת

(4.11 :ןויצ) 3 תרוחרחס השוע הת

(4.19 :ןויצ) רככב עשת

(4.04 :ןויצ) 2 רככב עשת

(3.78 :ןויצ) 3 רככב עשת

(3.83 :ןויצ) 4 רככב עשת

(4.24 :ןויצ) 5 רככב עשת

(3.43 :ןויצ) 6 רככב עשת