םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

הטיר

(3.68 :ןויצ) הלודג הבהא

(3.11 :ןויצ) ןאכמ יכלת לא

(4.13 :ןויצ) הדיגב

(4.05 :ןויצ) 2 הדיגב

(4.07 :ןויצ) אוב

(3.93 :ןויצ) 2 אוב

(3.42 :ןויצ) רשואמ התא םאה

(3.73 :ןויצ) םויל םוימ יל היח

(2.93 :ןויצ) 2 םויל םוימ יל היח

(3.51 :ןויצ) 3 םויל םוימ יל היח

(3.81 :ןויצ) 4 םויל םוימ יל היח

(2.73 :ןויצ) םותה ימי

(4.15 :ןויצ) רמנ ףלאל

(3.92 :ןויצ) הכחמ

(2.6 :ןויצ) םימחרב ףוטע

(1.95 :ןויצ) קומע לוחכ ברע

(2.33 :ןויצ) 2 קומע לוחכ ברע

(2.4 :ןויצ) 3 קומע לוחכ ברע

(2.11 :ןויצ) 4 קומע לוחכ ברע

(2.79 :ןויצ) 5 קומע לוחכ ברע

(3.07 :ןויצ) 6 קומע לוחכ ברע

(2.83 :ןויצ) 7 קומע לוחכ ברע

(3.36 :ןויצ) 8 קומע לוחכ ברע

(4.15 :ןויצ) יטרפ עגר

(4.03 :ןויצ) החירבה ליבש

(4.08 :ןויצ) 2 החירבה ליבש

(3.78 :ןויצ) 3 החירבה ליבש

(4.07 :ןויצ) 4 החירבה ליבש

(2.8 :ןויצ) 5 החירבה ליבש

(2.7 :ןויצ) ןפסה תבוהא ריש

(4.17 :ןויצ) 2 ןפסה תבוהא ריש

(4.22 :ןויצ) ןולח חתפת

(2.75 :ןויצ) 2 ןולח חתפת

(3.21 :ןויצ) 3 ןולח חתפת

(3.83 :ןויצ) 4 ןולח חתפת

(3.83 :ןויצ) 5 ןולח חתפת

(3.5 :ןויצ) 6 ןולח חתפת