הליהת לש תוקד הרשע שמח

ןטק דכ לע הלבילח הציב
דמחנ
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

בוג ידיג

(3.83 :ןויצ) ףסכ יל ןיא

(3.49 :ןויצ) 2 ףסכ יל ןיא

(4.14 :ןויצ) 3 ףסכ יל ןיא

(3.24 :ןויצ) םוי דוע ןיא

(3.98 :ןויצ) 2 םוי דוע ןיא

(3.17 :ןויצ) 3 םוי דוע ןיא

(3.38 :ןויצ) 4 םוי דוע ןיא

(3.0 :ןויצ) 5 םוי דוע ןיא

(3.27 :ןויצ) דלי יל דלווי םא

(1.71 :ןויצ) 2 דלי יל דלווי םא

(3.79 :ןויצ) בהאתמ בוש ינא

(3.46 :ןויצ) 2 בהאתמ בוש ינא

(3.81 :ןויצ) 3 בהאתמ בוש ינא

(4.14 :ןויצ) 4 בהאתמ בוש ינא

(3.94 :ןויצ) ראשינ יאוב

(3.33 :ןויצ) 2 ראשינ יאוב

(3.47 :ןויצ) ברעמה הצקב

(3.25 :ןויצ) קורי הדשב

(2.58 :ןויצ) 2 קורי הדשב

(2.42 :ןויצ) 3 קורי הדשב

(3.43 :ןויצ) 4 קורי הדשב

(2.8 :ןויצ) ייה הפוה

(3.38 :ןויצ) 2 ייה הפוה

(2.91 :ןויצ) 3 ייה הפוה

(4.01 :ןויצ) 4 ייה הפוה

(3.79 :ןויצ) 5 ייה הפוה

(3.6 :ןויצ) (הגונ העיקש) הניפסל רמז

(4.04 :ןויצ) תאבש בוט

(2.29 :ןויצ) םרוי

(2.5 :ןויצ) 2 םרוי

(3.87 :ןויצ) אוביו הלעי

(3.8 :ןויצ) 2 אוביו הלעי

(3.33 :ןויצ) םש יא שי

(4.2 :ןויצ) 2 םש יא שי

(2.7 :ןויצ) 3 םש יא שי

(4.15 :ןויצ) 4 םש יא שי

(3.42 :ןויצ) 5 םש יא שי

(3.1 :ןויצ) 6 םש יא שי

(3.0 :ןויצ) םיבולש םילכ

(4.22 :ןויצ) 2 םיבולש םילכ

(3.71 :ןויצ) ויתסה אבש טעמכ

(2.95 :ןויצ) הטילול

(3.8 :ןויצ) 2 הטילול

(3.29 :ןויצ) חרק ומכ ךביל המל

(1.95 :ןויצ) 2 חרק ומכ ךביל המל

(3.53 :ןויצ) 3 חרק ומכ ךביל המל

(3.57 :ןויצ) 4 חרק ומכ ךביל המל

(4.03 :ןויצ) 5 חרק ומכ ךביל המל

(3.7 :ןויצ) 6 חרק ומכ ךביל המל

(4.05 :ןויצ) 7 חרק ומכ ךביל המל

(3.92 :ןויצ) 8 חרק ומכ ךביל המל

(3.85 :ןויצ) 9 חרק ומכ ךביל המל

(3.85 :ןויצ) ריואב זחאנ

(3.95 :ןויצ) 2 ריואב זחאנ

(3.6 :ןויצ) 3 ריואב זחאנ

(4.12 :ןויצ) 4 ריואב זחאנ

(3.75 :ןויצ) 5 ריואב זחאנ

(3.39 :ןויצ) 6 ריואב זחאנ

(3.63 :ןויצ) 7 ריואב זחאנ

(3.64 :ןויצ) 8 ריואב זחאנ

(4.2 :ןויצ) 9 ריואב זחאנ

(3.29 :ןויצ) 10 ריואב זחאנ

(4.0 :ןויצ) 11 ריואב זחאנ

(4.07 :ןויצ) 3 הכר תחא העיגנ

(2.83 :ןויצ) םנ אל םנ

(3.67 :ןויצ) םייפקשמב הרענ

(4.04 :ןויצ) 2 םייפקשמב הרענ

(3.63 :ןויצ) ךל הכחמ ןיידע

(4.22 :ןויצ) 2 ךל הכחמ ןיידע

(3.0 :ןויצ) 3 ךל הכחמ ןיידע

(3.63 :ןויצ) ןמז לש ןיינע

(3.63 :ןויצ) 2 ןמז לש ןיינע

(4.06 :ןויצ) 3 ןמז לש ןיינע

(3.8 :ןויצ) חרפ

(4.2 :ןויצ) רקפהה חטש

(4.0 :ןויצ) 2 רקפהה חטש

(4.12 :ןויצ) 3 רקפהה חטש

(3.42 :ןויצ) 4 רקפהה חטש

(3.89 :ןויצ) סקמ לש וריש

(3.75 :ןויצ) ריעב הלילב שולש

(3.67 :ןויצ) 2 ריעב הלילב שולש

(4.17 :ןויצ) ברש ללש

(3.16 :ןויצ) 2 ברש ללש

(3.08 :ןויצ) 3 ברש ללש

(4.15 :ןויצ) 4 ברש ללש

(3.5 :ןויצ) 5 ברש ללש

(2.75 :ןויצ) 6 ברש ללש

(3.89 :ןויצ) 7 ברש ללש

(2.39 :ןויצ) טקשב לודגל ונת

(3.9 :ןויצ) 2 טקשב לודגל ונת

(2.21 :ןויצ) 3 טקשב לודגל ונת