הליהת לש תוקד הרשע שמח

םתס חלמ םש ינא ,יתוא וארת
םואתפ
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

םידלי יריש

(3.34 :ןויצ) גהנה וניחא

(4.14 :ןויצ) יל הרקי אמא

(3.8 :ןויצ) 2 יל הרקי אמא

(2.9 :ןויצ) לגעמב תדמוע ינא

(4.24 :ןויצ) הקושה יל אצא

(3.62 :ןויצ) דמחנ רפרפ ילא אוב

(4.2 :ןויצ) אבאברב

(4.23 :ןויצ) םיימשמ םשג םשג

(3.52 :ןויצ) 2 םיימשמ םשג םשג

(3.99 :ןויצ) 3 םיימשמ םשג םשג

(2.91 :ןויצ) ימ הר וד

(4.25 :ןויצ) רוביג ינד

(3.18 :ןויצ) 2 רוביג ינד

(2.81 :ןויצ) ונלש וטואה

(2.68 :ןויצ) 2 ונלש וטואה

(4.15 :ןויצ) 3 ונלש וטואה

(3.91 :ןויצ) תדלוה םוי םויה

(3.16 :ןויצ) רפרפל חרפה

(3.5 :ןויצ) 2 רפרפל חרפה

(3.67 :ןויצ) 3 רפרפל חרפה

(2.96 :ןויצ) 3 לאכימ לע םינש שמח

(3.94 :ןויצ) הנטק הפוא הל'הנח

(3.72 :ןויצ) 2 הנטק הפוא הל'הנח

(3.51 :ןויצ) 3 הנטק הפוא הל'הנח

(4.24 :ןויצ) 4 הנטק הפוא הל'הנח

(4.02 :ןויצ) 5 הנטק הפוא הל'הנח

(4.17 :ןויצ) 6 הנטק הפוא הל'הנח

(3.33 :ןויצ) אב הנה תדלוה םוי

(3.27 :ןויצ) תדמחנ הגיגח תדלוה םוי

(2.65 :ןויצ) ןטקה ןתנוי

(3.57 :ןויצ) רוניכב יסוי

(4.24 :ןויצ) 2 רוניכב יסוי

(3.36 :ןויצ) 3 רוניכב יסוי

(4.19 :ןויצ) 4 רוניכב יסוי

(3.23 :ןויצ) 5 רוניכב יסוי

(2.84 :ןויצ) 6 רוניכב יסוי

(4.15 :ןויצ) 7 רוניכב יסוי

(2.82 :ןויצ) 8 רוניכב יסוי

(4.11 :ןויצ) 9 רוניכב יסוי

(3.75 :ןויצ) 10 רוניכב יסוי

(4.05 :ןויצ) 11 רוניכב יסוי

(4.12 :ןויצ) 12 רוניכב יסוי

(4.0 :ןויצ) 13 רוניכב יסוי

(3.97 :ןויצ) 14 רוניכב יסוי

(3.86 :ןויצ) הנימי הנימי

(2.82 :ןויצ) הבוט יכה הדילג יל שי

(4.13 :ןויצ) 2 הבוט יכה הדילג יל שי

(3.89 :ןויצ) שיית ונל שי

(4.13 :ןויצ) 2 שיית ונל שי

(4.15 :ןויצ) 3 שיית ונל שי

(2.19 :ןויצ) 4 שיית ונל שי

(4.14 :ןויצ) 5 שיית ונל שי

(3.36 :ןויצ) 6 שיית ונל שי

(4.03 :ןויצ) 7 שיית ונל שי

(4.25 :ןויצ) 8 שיית ונל שי

(3.67 :ןויצ) טק בלכ ישוכ

(3.86 :ןויצ) ילש עבוכל

(4.02 :ןויצ) 2 ילש עבוכל

(3.06 :ןויצ) היעב שי יבצל

(3.87 :ןויצ) תיב שי ןפשל

(3.68 :ןויצ) 2 תיב שי ןפשל

(3.92 :ןויצ) 3 תיב שי ןפשל

(3.41 :ןויצ) רהה ירוחאמ

(3.86 :ןויצ) חמשו ול בוטש ימ

(3.44 :ןויצ) דנ-דנ

(3.06 :ןויצ) 2 דנ-דנ

(4.05 :ןויצ) 3 דנ-דנ

(4.2 :ןויצ) 4 דנ-דנ

(3.68 :ןויצ) 5 דנ-דנ

(3.74 :ןויצ) 6 דנ-דנ

(2.76 :ןויצ) 7 דנ-דנ

(3.86 :ןויצ) 8 דנ-דנ

(2.74 :ןויצ) הגוע הגוע

(3.0 :ןויצ) 2 הגוע הגוע

(4.13 :ןויצ) 3 הגוע הגוע

(4.15 :ןויצ) רמשיה רבכע

(4.19 :ןויצ) לחנה תפש לע

(2.73 :ןויצ) שי יל תועבצא רשע

(4.2 :ןויצ) 2 שי יל תועבצא רשע

(3.72 :ןויצ) 3 שי יל תועבצא רשע

(3.41 :ןויצ) 4 שי יל תועבצא רשע

(3.14 :ןויצ) (יסוס ןב ץור) שרפ

(3.61 :ןויצ) 2 (יסוס ןב ץור) שרפ

(3.09 :ןויצ) 3 (יסוס ןב ץור) שרפ

(3.63 :ןויצ) 4 (יסוס ןב ץור) שרפ

(3.58 :ןויצ) 5 (יסוס ןב ץור) שרפ

(4.21 :ןויצ) 6 (יסוס ןב ץור) שרפ

(3.85 :ןויצ) 7 (יסוס ןב ץור) שרפ

(3.67 :ןויצ) 8 (יסוס ןב ץור) שרפ

(3.48 :ןויצ) ונבר השמ תרפ

(4.23 :ןויצ) רופיצל ןק

(2.69 :ןויצ) 2 רופיצל ןק

(2.45 :ןויצ) 3 רופיצל ןק

(3.88 :ןויצ) 4 רופיצל ןק

(4.16 :ןויצ) 5 רופיצל ןק

(3.42 :ןויצ) 6 רופיצל ןק

(4.2 :ןויצ) הכורא תבכר

(4.13 :ןויצ) ךדי ימיש

(3.17 :ןויצ) 2 ךדי ימיש

(2.7 :ןויצ) ןויקינה ריש

(3.85 :ןויצ) תבכרה ריש

(4.02 :ןויצ) האבה הנשל הכזתש

(3.78 :ןויצ) ןולחב יל םינוי יתש