םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

רקילופ הדוהי

(4.0 :ןויצ) ילש הבהאל םיארוק ךיא

(3.86 :ןויצ) 2 ילש הבהאל םיארוק ךיא

(4.03 :ןויצ) 3 ילש הבהאל םיארוק ךיא

(3.73 :ןויצ) 4 ילש הבהאל םיארוק ךיא

(3.33 :ןויצ) וקלא

(3.2 :ןויצ) קבאו רפא

(3.63 :ןויצ) י'גני'ג

(4.18 :ןויצ) רמול יתיצרש םירבד

(4.0 :ןויצ) ינאו לצה

(4.08 :ןויצ) הקנילברט הנטקה הנחתה

(4.21 :ןויצ) ןוכיתה םיל ןולח

(4.0 :ןויצ) 2 ןוכיתה םיל ןולח

(4.12 :ןויצ) לדגתשכ

(3.78 :ןויצ) ןושיל יכל ,בוט הליל

(4.09 :ןויצ) היהי היהי המ

(4.1 :ןויצ) םשגב סמנ

(4.06 :ןויצ) 2 םשגב סמנ

(4.12 :ןויצ) ילש םייניע

(3.9 :ןויצ) באוכ לבא תוחפ

(4.18 :ןויצ) 2 באוכ לבא תוחפ