הליהת לש תוקד הרשע שמח

!הילע טיבת לא הער יתא !אל
הנניא איה
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

"םוסמוס בוחר" ךותמ

(3.58 :ןויצ) הז ךיא

(3.31 :ןויצ) םוסמוס בוחר

(2.15 :ןויצ) 2 םוסמוס בוחר

(1.76 :ןויצ) 3 םוסמוס בוחר

(3.77 :ןויצ) 4 םוסמוס בוחר

(3.32 :ןויצ) 5 םוסמוס בוחר

(3.81 :ןויצ) 6 םוסמוס בוחר

(3.45 :ןויצ) 7 םוסמוס בוחר

(2.9 :ןויצ) 8 םוסמוס בוחר

(3.89 :ןויצ) 9 םוסמוס בוחר

(3.98 :ןויצ) 10 םוסמוס בוחר

(3.54 :ןויצ) 11 םוסמוס בוחר

(4.18 :ןויצ) 12 םוסמוס בוחר

(3.56 :ןויצ) 13 םוסמוס בוחר

(3.77 :ןויצ) 14 םוסמוס בוחר

(2.58 :ןויצ) 15 םוסמוס בוחר

(3.55 :ןויצ) 16 םוסמוס בוחר

(4.18 :ןויצ) 17 םוסמוס בוחר

(3.62 :ןויצ) 18 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) 19 םוסמוס בוחר

(3.53 :ןויצ) 20 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) 21 םוסמוס בוחר

(3.9 :ןויצ) 22 םוסמוס בוחר

(3.82 :ןויצ) 23 םוסמוס בוחר

(4.06 :ןויצ) 24 םוסמוס בוחר

(3.33 :ןויצ) 25 םוסמוס בוחר

(3.17 :ןויצ) 26 םוסמוס בוחר

(4.13 :ןויצ) 27 םוסמוס בוחר

(4.18 :ןויצ) 28 םוסמוס בוחר

(2.79 :ןויצ) 29 םוסמוס בוחר

(4.05 :ןויצ) 30 םוסמוס בוחר

(3.39 :ןויצ) 31 םוסמוס בוחר

(2.7 :ןויצ) 32 םוסמוס בוחר

(4.18 :ןויצ) 33 םוסמוס בוחר

(4.19 :ןויצ) 34 םוסמוס בוחר

(3.9 :ןויצ) 35 םוסמוס בוחר

(3.69 :ןויצ) 36 םוסמוס בוחר

(4.12 :ןויצ) 37 םוסמוס בוחר

(3.73 :ןויצ) 38 םוסמוס בוחר

(3.79 :ןויצ) 39 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) 40 םוסמוס בוחר

(3.69 :ןויצ) 41 םוסמוס בוחר

(2.69 :ןויצ) 42 םוסמוס בוחר

(3.4 :ןויצ) 43 םוסמוס בוחר