הליהת לש תוקד הרשע שמח

40 וק קר ,ראשנש המ הז
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא לש םילודגה

(4.26 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 3 ןטק חא יל שי

(4.26 :ןויצ) םידלי יריש - 4 הנטק הפוא הל'הנח

(4.26 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 40 םוסמוס בוחר

(4.26 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 19 םוסמוס בוחר

(4.26 :ןויצ) תופשכמה - תא אונשלו רקובב ררועתהל
ךמצע

(4.26 :ןויצ) הנישמ - 10 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.26 :ןויצ) יצרא המלש - ךרות םעפו ירות םעפ

(4.26 :ןויצ) ךונח םולש - חישמל םיכחמ

(4.26 :ןויצ) יאנב ריאמ - 8 םימחרה רעש

(4.26 :ןויצ) תרווכ - 10 תיילוג

(4.26 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - ןטק חא יל שי

(4.26 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 5 ןולחל הבשוי איה

(4.26 :ןויצ) ידיסח - ןמוזמו ןכומ יננה

(4.26 :ןויצ) רדיל ירבע - 6 הלוחכה סוכה

(4.25 :ןויצ) ןואג םרוהי - תרדהנ ץרא ךל םולש

(4.25 :ןויצ) ינעוצ ומכ תיישילש - רבצה ץרא

(4.25 :ןויצ) םידלי יריש - 2 רוניכב יסוי

(4.25 :ןויצ) םידלי יריש - הקושה יל אצא

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - 5 ןאל ןאל ןאל

(4.25 :ןויצ) לנוישנרטניא הנד - 2 יוב באל