הליהת לש תוקד הרשע שמח

הנ הנ הרטיג קינקנ קינקנ
הנ הנ
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא לש םילודגה

(4.25 :ןויצ) צעגייש - ורנומ ןילירמ

(4.25 :ןויצ) שחנ גדה - 2 רקיטסה תריש

(4.25 :ןויצ) ידיסח - יתוא לאוגה ךאלמה

(4.24 :ןויצ) תרווכ - 2 תדלומ רועיש

(4.24 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 21 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) לאינד הנולא - ביבא לת תוגג לע

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - רוביג ינד

(4.24 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 3 ןטק חא יל שי

(4.24 :ןויצ) רפסק ר"ד לש תובנראה עפומ - 2 יתוא וארת

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - 4 הנטק הפוא הל'הנח

(4.24 :ןויצ) ךונח םולש - 3 חישמל םיכחמ

(4.24 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 40 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 19 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) תרווכ - 5 הפי ךכ לכ איה

(4.24 :ןויצ) הנישמ - 13 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.24 :ןויצ) יזרא הנדרי - הפחי הדלי

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - 8 שיית ונל שי

(4.24 :ןויצ) רנדור ימח - 7 הלואג

(4.24 :ןויצ) תופשכמה - תא אונשלו רקובב ררועתהל
ךמצע

(4.24 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 4 אשד תדגא