הליהת לש תוקד הרשע שמח

ןינת ינא יכ ךתוא ,ךתוא
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא לש םילודגה

(4.25 :ןויצ) םידלי יריש - םיימשמ םשג םשג

(4.25 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 40 םוסמוס בוחר

(4.25 :ןויצ) ךונח םולש - 2 ומצע ךותב םדא

(4.25 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 19 םוסמוס בוחר

(4.25 :ןויצ) תרווכ - 5 הפי ךכ לכ איה

(4.25 :ןויצ) הנישמ - 13 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.25 :ןויצ) ףורחס ירב - 2 םידבע

(4.25 :ןויצ) ןואג םרוהי - תרדהנ ץרא ךל םולש

(4.25 :ןויצ) ינעוצ ומכ תיישילש - רבצה ץרא

(4.25 :ןויצ) םידלי יריש - הקושה יל אצא

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - ךרות םעפו ירות םעפ

(4.25 :ןויצ) ךונח םולש - חישמל םיכחמ

(4.25 :ןויצ) ידיסח - ךדוא

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - 5 ןאל ןאל ןאל

(4.25 :ןויצ) יבערש זעוב - יתוא תבהוא ןיידע תא םא

(4.25 :ןויצ) רימש םיירפא - חולסל דמלת

(4.25 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 5 ןולחל הבשוי איה

(4.25 :ןויצ) יזרא הנדרי - םדא ןב

(4.25 :ןויצ) שחנ גדה - 2 רקיטסה תריש

(4.25 :ןויצ) ץיבר תידוהי - 10 הבהאמ האב