הליהת לש תוקד הרשע שמח

ןטק לוגנרת ,הקושה יל אצא
ידבשו
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא לש םילודגה

(4.25 :ןויצ) הנישמ - 12 תודשב ךל הכחא

(4.25 :ןויצ) יבערש זעוב - יתוא תבהוא ןיידע תא םא

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - ילע רבוע המ תעדוי אל איה
7

(4.25 :ןויצ) ידיסח - יעיבש שדקמ לכ

(4.25 :ןויצ) יזרא הנדרי - םדא ןב

(4.25 :ןויצ) תרווכ - הנטק הנידמ

(4.25 :ןויצ) ץיבר תידוהי - 10 הבהאמ האב

(4.24 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 21 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) לאינד הנולא - ביבא לת תוגג לע

(4.24 :ןויצ) רפסק ר"ד לש תובנראה עפומ - 2 יתוא וארת

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - םיימשמ םשג םשג

(4.24 :ןויצ) ךונח םולש - 3 חישמל םיכחמ

(4.24 :ןויצ) תרווכ - 5 הפי ךכ לכ איה

(4.24 :ןויצ) הנישמ - 13 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.24 :ןויצ) יזרא הנדרי - הפחי הדלי

(4.24 :ןויצ) רנדור ימח - 7 הלואג

(4.24 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 4 אשד תדגא

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - הקושה יל אצא

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - 2 רוניכב יסוי

(4.24 :ןויצ) יצרא המלש - ךרות םעפו ירות םעפ