םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא לש םילודגה

(4.25 :ןויצ) בוגרא רהז - תועמד לש םי

(4.24 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 21 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) לאינד הנולא - ביבא לת תוגג לע

(4.24 :ןויצ) רפסק ר"ד לש תובנראה עפומ - 2 יתוא וארת

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - 4 הנטק הפוא הל'הנח

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - םיימשמ םשג םשג

(4.24 :ןויצ) ךונח םולש - 3 חישמל םיכחמ

(4.24 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 40 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) תרווכ - 5 הפי ךכ לכ איה

(4.24 :ןויצ) הנישמ - 13 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.24 :ןויצ) יזרא הנדרי - הפחי הדלי

(4.24 :ןויצ) רנדור ימח - 7 הלואג

(4.24 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 4 אשד תדגא

(4.24 :ןויצ) ינעוצ ומכ תיישילש - רבצה ץרא

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - הקושה יל אצא

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - 2 רוניכב יסוי

(4.24 :ןויצ) יצרא המלש - ךרות םעפו ירות םעפ

(4.24 :ןויצ) לאירא ריאמ - 7 שחנה לשנ

(4.24 :ןויצ) ךונח םולש - חישמל םיכחמ

(4.24 :ןויצ) רימש םיירפא - חולסל דמלת