םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא לש םילודגה

(4.26 :ןויצ) ךונח םולש - 2 ומצע ךותב םדא

(4.26 :ןויצ) הכונח יריש - תוביבלב השעמ

(4.26 :ןויצ) ינעוצ ומכ תיישילש - רבצה ץרא

(4.25 :ןויצ) ךונח םולש - חורה דגנ

(4.25 :ןויצ) הקיסמ ירימ - 2 םכילא האב

(4.25 :ןויצ) ל"חנה תקהל - 3 םיינשב הירטמ

(4.25 :ןויצ) ןבש ימולש - 7 קירא

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - טסוגוא ילוי םוח

(4.25 :ןויצ) ףורחס ירב - 2 םידבע

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - ךרות םעפו ירות םעפ

(4.25 :ןויצ) ךונח םולש - חישמל םיכחמ

(4.25 :ןויצ) תבש ימולש - 10 חורה ללגב קר

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - 5 ראשנש המ הז

(4.25 :ןויצ) הנישמ - 12 תודשב ךל הכחא

(4.25 :ןויצ) רימש םיירפא - חולסל דמלת

(4.25 :ןויצ) תרווכ - תדלומ רועיש

(4.25 :ןויצ) לג יקיר - 2 הטקש ייה

(4.25 :ןויצ) ידיסח - יעיבש שדקמ לכ

(4.25 :ןויצ) םינברודה - 3 ןאכ וקסידה בוש

(4.25 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - ןטק חא יל שי