הליהת לש תוקד הרשע שמח

םיעט והשמ ךלש אבא םויה
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא לש םילודגה

(4.25 :ןויצ) ךונח םולש - חורה דגנ

(4.25 :ןויצ) הקיסמ ירימ - 2 םכילא האב

(4.25 :ןויצ) רפסק ר"ד לש תובנראה עפומ - 2 יתוא וארת

(4.25 :ןויצ) ל"חנה תקהל - 3 םיינשב הירטמ

(4.25 :ןויצ) ךונח םולש - 2 ומצע ךותב םדא

(4.25 :ןויצ) ךונח םולש - 3 חישמל םיכחמ

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - טסוגוא ילוי םוח

(4.25 :ןויצ) הנישמ - 13 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.25 :ןויצ) ףורחס ירב - 2 םידבע

(4.25 :ןויצ) רנדור ימח - 7 הלואג

(4.25 :ןויצ) הכונח יריש - תוביבלב השעמ

(4.25 :ןויצ) ןואג םרוהי - תרדהנ ץרא ךל םולש

(4.25 :ןויצ) ינעוצ ומכ תיישילש - רבצה ץרא

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - ךרות םעפו ירות םעפ

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - 5 ראשנש המ הז

(4.25 :ןויצ) תרווכ - תדלומ רועיש

(4.25 :ןויצ) לג יקיר - 2 הטקש ייה

(4.24 :ןויצ) תרווכ - 2 תדלומ רועיש

(4.24 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 21 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) לאינד הנולא - ביבא לת תוגג לע