הליהת לש תוקד הרשע שמח

אל הכימ ,םק בוש הלילב
ךיילע
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא לש םילודגה

(4.29 :ןויצ) הכונח יריש - תוביבלב השעמ

(4.28 :ןויצ) תרווכ - 2 תדלומ רועיש

(4.28 :ןויצ) הקיסמ ירימ - 2 םכילא האב

(4.28 :ןויצ) ל"חנה תקהל - 3 םיינשב הירטמ

(4.28 :ןויצ) ךונח םולש - 2 ומצע ךותב םדא

(4.27 :ןויצ) ךונח םולש - חורה דגנ

(4.27 :ןויצ) ןבש ימולש - 7 קירא

(4.27 :ןויצ) יצרא המלש - טסוגוא ילוי םוח

(4.27 :ןויצ) ףורחס ירב - 2 םידבע

(4.27 :ןויצ) םידלי יריש - 8 שיית ונל שי

(4.27 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 4 אשד תדגא

(4.27 :ןויצ) יאנב דוהא - 5 רבע ךנמז

(4.27 :ןויצ) יצרא המלש - 5 ראשנש המ הז

(4.27 :ןויצ) הנישמ - 12 תודשב ךל הכחא

(4.27 :ןויצ) יבערש זעוב - יתוא תבהוא ןיידע תא םא

(4.27 :ןויצ) רימש םיירפא - חולסל דמלת

(4.27 :ןויצ) ןהכ ירשואו רקנד ןר - ךיילע ילש הדלבה

(4.26 :ןויצ) םידלי יריש - רוביג ינד

(4.26 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 3 ןטק חא יל שי

(4.26 :ןויצ) םידלי יריש - 4 הנטק הפוא הל'הנח