הליהת לש תוקד הרשע שמח

אבחתה רוקמ אל םוחמ אל
ןקית
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

רתויב םיעטנה םירישה

תויועט 43 - םוסמוס בוחר

תויועט 29 - הז והז

תויועט 25 - החרפה ריש

תויועט 24 - תיטסינויסרפמיא הנומת

תויועט 22 - ןוכיתה םי ימש תחת

תויועט 20 - הנקב םיחרפ

תויועט 18 - תוצוצינ

תויועט 17 - ריעה תא בזוע אל

תויועט 16 - תודשב ךל הכחא

תויועט 15 - וישכע הקיטילופ יל המל

תויועט 15 - שחנה לשנ

תויועט 15 - קזח וידר

תויועט 15 - ונכרד

תויועט 15 - הלואג

תויועט 14 - ךורב לש םייפגמה

תויועט 14 - רוניכב יסוי

תויועט 13 - תוילגיס

תויועט 13 - הבוט הנש

תויועט 13 - סוטפילקאה תשרוח

תויועט 13 - תוזחאה הרוה