הליהת לש תוקד הרשע שמח

?הכחמ יל דמג םאה
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

החרפה ריש

2.33 :ןויצ הזח הרפע - החרפה ריש

2.68 :ןויצ הזח הרפע - 2 החרפה ריש

3.66 :ןויצ הזח הרפע - 3 החרפה ריש

3.57 :ןויצ הזח הרפע - 4 החרפה ריש

3.75 :ןויצ הזח הרפע - 5 החרפה ריש

2.67 :ןויצ הזח הרפע - 6 החרפה ריש

4.01 :ןויצ הזח הרפע - 7 החרפה ריש

2.65 :ןויצ הזח הרפע - 8 החרפה ריש

3.96 :ןויצ הזח הרפע - 9 החרפה ריש

2.64 :ןויצ הזח הרפע - 10 החרפה ריש

3.56 :ןויצ הזח הרפע - 11 החרפה ריש

3.95 :ןויצ הזח הרפע - 12 החרפה ריש

3.14 :ןויצ הזח הרפע - 13 החרפה ריש

4.01 :ןויצ הזח הרפע - 14 החרפה ריש

3.12 :ןויצ הזח הרפע - 15 החרפה ריש

3.57 :ןויצ הזח הרפע - 16 החרפה ריש

3.58 :ןויצ הזח הרפע - 17 החרפה ריש

3.69 :ןויצ הזח הרפע - 18 החרפה ריש

2.94 :ןויצ הזח הרפע - 19 החרפה ריש

4.04 :ןויצ הזח הרפע - 20 החרפה ריש

3.08 :ןויצ הזח הרפע - 21 החרפה ריש

4.17 :ןויצ הזח הרפע - 22 החרפה ריש

3.71 :ןויצ הזח הרפע - 23 החרפה ריש

3.96 :ןויצ הזח הרפע - 24 החרפה ריש

4.07 :ןויצ הזח הרפע - 25 החרפה ריש