הליהת לש תוקד הרשע שמח

תומצע הלוכ ,הפחי הדלי
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ריעה תא בזוע אל

2.99 :ןויצ יצרא המלש - ריעה תא בזוע אל

3.76 :ןויצ יצרא המלש - 2 ריעה תא בזוע אל

3.92 :ןויצ יצרא המלש - 3 ריעה תא בזוע אל

3.06 :ןויצ יצרא המלש - 4 ריעה תא בזוע אל

3.7 :ןויצ יצרא המלש - 5 ריעה תא בזוע אל

3.92 :ןויצ יצרא המלש - 6 ריעה תא בזוע אל

3.45 :ןויצ יצרא המלש - 7 ריעה תא בזוע אל

3.11 :ןויצ יצרא המלש - 8 ריעה תא בזוע אל

3.76 :ןויצ יצרא המלש - 9 ריעה תא בזוע אל

3.43 :ןויצ יצרא המלש - 10 ריעה תא בזוע אל

3.83 :ןויצ יצרא המלש - 11 ריעה תא בזוע אל

3.74 :ןויצ יצרא המלש - 12 ריעה תא בזוע אל

3.88 :ןויצ יצרא המלש - 13 ריעה תא בזוע אל

4.0 :ןויצ יצרא המלש - 14 ריעה תא בזוע אל

3.45 :ןויצ יצרא המלש - 15 ריעה תא בזוע אל

3.5 :ןויצ יצרא המלש - 16 ריעה תא בזוע אל

4.03 :ןויצ יצרא המלש - 17 ריעה תא בזוע אל