םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ןוכיתה םי ימש תחת

3.11 :ןויצ יצרא המלש - ןוכיתה םי ימש תחת

2.72 :ןויצ יצרא המלש - 2 ןוכיתה םי ימש תחת

3.38 :ןויצ יצרא המלש - 3 ןוכיתה םי ימש תחת

3.55 :ןויצ יצרא המלש - 4 ןוכיתה םי ימש תחת

4.11 :ןויצ יצרא המלש - 5 ןוכיתה םי ימש תחת

3.95 :ןויצ יצרא המלש - 6 ןוכיתה םי ימש תחת

3.64 :ןויצ יצרא המלש - 7 ןוכיתה םי ימש תחת

2.73 :ןויצ יצרא המלש - 8 ןוכיתה םי ימש תחת

4.21 :ןויצ יצרא המלש - 9 ןוכיתה םי ימש תחת

3.43 :ןויצ יצרא המלש - 10 ןוכיתה םי ימש תחת

3.2 :ןויצ יצרא המלש - 11 ןוכיתה םי ימש תחת

3.88 :ןויצ יצרא המלש - 12 ןוכיתה םי ימש תחת

3.55 :ןויצ יצרא המלש - 13 ןוכיתה םי ימש תחת

4.11 :ןויצ יצרא המלש - 14 ןוכיתה םי ימש תחת

3.78 :ןויצ יצרא המלש - 15 ןוכיתה םי ימש תחת

4.22 :ןויצ יצרא המלש - 16 ןוכיתה םי ימש תחת

3.64 :ןויצ יצרא המלש - 17 ןוכיתה םי ימש תחת

4.0 :ןויצ יצרא המלש - 18 ןוכיתה םי ימש תחת

3.4 :ןויצ יצרא המלש - 19 ןוכיתה םי ימש תחת

4.21 :ןויצ יצרא המלש - 20 ןוכיתה םי ימש תחת

4.0 :ןויצ יצרא המלש - 21 ןוכיתה םי ימש תחת

4.23 :ןויצ יצרא המלש - 22 ןוכיתה םי ימש תחת