םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

תיטסינויסרפמיא הנומת

3.51 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - תיטסינויסרפמיא הנומת

2.03 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 2 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.89 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 3 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.03 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 4 תיטסינויסרפמיא הנומת

2.56 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 5 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.26 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 6 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.82 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 7 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.34 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 8 תיטסינויסרפמיא הנומת

2.61 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 9 תיטסינויסרפמיא הנומת

4.11 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 10 תיטסינויסרפמיא הנומת

2.77 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 11 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.44 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 12 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.57 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 13 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.73 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 14 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.88 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 15 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.15 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 16 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.67 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 17 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.53 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 18 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.84 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 19 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.99 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 20 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.8 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 21 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.69 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 22 תיטסינויסרפמיא הנומת

3.17 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 23 תיטסינויסרפמיא הנומת

4.16 :ןויצ רנגאו סורג הלמרכ - 24 תיטסינויסרפמיא הנומת