הליהת לש תוקד הרשע שמח

ידדצה סעקיילשהו תא ,ינא
חצננ דוע
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

שחנה לשנ

3.98 :ןויצ לאירא ריאמ - שחנה לשנ

4.14 :ןויצ לאירא ריאמ - 2 שחנה לשנ

3.0 :ןויצ לאירא ריאמ - 3 שחנה לשנ

2.0 :ןויצ לאירא ריאמ - 4 שחנה לשנ

4.13 :ןויצ לאירא ריאמ - 5 שחנה לשנ

3.71 :ןויצ לאירא ריאמ - 6 שחנה לשנ

4.23 :ןויצ לאירא ריאמ - 7 שחנה לשנ

4.03 :ןויצ לאירא ריאמ - 8 שחנה לשנ

4.2 :ןויצ לאירא ריאמ - 9 שחנה לשנ

3.94 :ןויצ לאירא ריאמ - 10 שחנה לשנ

3.48 :ןויצ לאירא ריאמ - 11 שחנה לשנ

3.74 :ןויצ לאירא ריאמ - 12 שחנה לשנ

3.77 :ןויצ לאירא ריאמ - 13 שחנה לשנ

4.0 :ןויצ לאירא ריאמ - 14 שחנה לשנ

3.71 :ןויצ לאירא ריאמ - 15 שחנה לשנ