םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

תוצוצינ

3.91 :ןויצ ףורחס ירב - תוצוצינ

3.69 :ןויצ ףורחס ירב - 2 תוצוצינ

3.89 :ןויצ ףורחס ירב - 3 תוצוצינ

4.04 :ןויצ ףורחס ירב - 4 תוצוצינ

3.35 :ןויצ ףורחס ירב - 5 תוצוצינ

3.71 :ןויצ ףורחס ירב - 6 תוצוצינ

3.82 :ןויצ ףורחס ירב - 7 תוצוצינ

3.7 :ןויצ ףורחס ירב - 8 תוצוצינ

3.0 :ןויצ ףורחס ירב - 9 תוצוצינ

3.93 :ןויצ ףורחס ירב - 10 תוצוצינ

3.28 :ןויצ ףורחס ירב - 11 תוצוצינ

3.83 :ןויצ ףורחס ירב - 12 תוצוצינ

2.28 :ןויצ ףורחס ירב - 13 תוצוצינ

3.5 :ןויצ ףורחס ירב - 14 תוצוצינ

4.11 :ןויצ ףורחס ירב - 15 תוצוצינ

2.33 :ןויצ ףורחס ירב - 16 תוצוצינ

4.13 :ןויצ ףורחס ירב - 17 תוצוצינ

4.15 :ןויצ ףורחס ירב - 18 תוצוצינ